ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Authors

  • แดนชัย ชอบจิตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  • ดลนภา ไชยสมบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  • สุทธินี มหามิตร วงค์แสน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

บทเรียนผ่านเว็บ WBI อนามัยชุมชน, นักศึกษาพยาบาล, Web-based Instruction (WBI), Community Health Nursing, Nursing Student

Abstract

การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (Web-based instruction) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา รูปแบบวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง 49 รายและกลุ่มควบคุม 50 ราย กลุ่มทดลองได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนรู้แบบปกติ (กรณีศึกษาร่วมกับบรรยาย) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน การรายงานผลการศึกษารายวิชา (เกรด) และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในกลุ่มใช้สถิติแบบ Paired t-test และระหว่างกลุ่มใช้ Independent t-test

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเว็บเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p< 0.05 แต่ระหว่างกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันของคะแนนความรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (WBI) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ทั้งในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านรูปแบบลักษณะของบทเรียน และด้านเนื้อหา จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บไม่มีความแตกต่างจากการเรียนแบบปกติ อาจจะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาทั้งสองกลุ่มยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในรายวิชานี้และรายวิชาอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งยังส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย

The effect of Web Based Instruction (WBI), learning in the subject: Community Health Nursing II among the nursing students, Boromarajonnani College of Nursing, Phayao.

This quasi-experiment aimed to test the effect of Web-based Instruction (WBI) learning on an increasing of knowledge among nursing students who studied Community Health Nursing II at Boromarajonnai College of Nursing, Phayao. The student was randomly divided into two groups; 49 nursing students were an intervention group studied using WBI; another 50 nursing students were control group who received regular teaching using a case study. Community Diagnosis knowledge was conducted before and after intervention. Grade Point Average (GPA) also collected for comparing the effect of WBI. In addition, student’s satisfaction toward WBI was assessed. Descriptive statistic such as percentage, mean and standard deviation were used to describe demographic data. Dependent t-test was used to test knowledge scores within the group; whereas, Independent t-test was used to compare the difference of knowledge between control and intervention group.

Research reveals that knowledge scores in the intervention group at post intervention was significantly higher than before studied (p< 0.05). However, there was no difference of knowledge scores between two groups. Students had high satisfaction toward WBI. It was possible that contamination was the reason for no difference of knowledge scores between two groups since students live in the same school. However, WBI was one of teaching methods using for enhancing student center learning and promoting ICT literacy, part of 21st century skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-10

How to Cite

ชอบจิตร แ., ไชยสมบัติ ด., & มหามิตร วงค์แสน ส. (2017). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. Journal of Nursing and Health Research, 18(2), 95–105. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/95923