พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรบ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Authors

  • มงคล รัชชะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สุรเดช สำราญจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • จุฑามาศ แสนท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศรราม สุขตะกั่ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

พฤติกรรม, สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกษตรกร, Behavior, Pesticides, Agriculturists

Abstract

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา    1) ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ 4 ) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 170 คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Validity) และความเชื่อมั่นทั้ง 4 ข้อ (Reliability) มีค่าเท่ากับ  0.77, 0.77, 0.84 และ 0.76 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ ไค-สแควร์

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 62.9 อายุ 21-40 ปี ร้อยละ 64.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 36.5 ระดับการศึกษามัธยม ร้อยละ 48.2 ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่ (ร้อยละ 37.6)  การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 37.1)  การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 36.5) อยู่ในระดับต่ำ และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 38.8) ในระดับปานกลาง

จากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

Protection behavior of chemical pesticides among farmers of Ban Thung Nang Khruan, Chalaesuddistrict, Thong PhaPhum district, Kanchanaburi province.

The objectives of this research were to study 1) Knowledge about hazardous substances from the using pesticide 2) Risk perception from the using pesticide 3) Perceived self-efficacy to prevent hazards from the using pesticide and 4) Hazard protection behavior from using pesticide and the factor which correlated with behavior for the using of chemical pesticide of agriculturist at Ban Thung Nang Khruan, Chalaesub district, TongPhaPhum district, Kanchanaburi provine. 170 samples were collected by using a questionnaire that content was approved by experts, the reliability of the questionnaire all of 4 items calculated by Cronbach’s alpha coefficient were 0.77,0.77, 0.84 and 0.76 respectively. The data were analyzed by using descriptive statistic, percentage, mean, standard deviation and chi-square.

The results showed that the most of them were male (62.9%) their age average 21-40 years (64.3%). The agriculturists had average income about 10,001-50,000 bath (36.5%), graduated in secondary school (48.2%), had about the knowledge about hazardous substances from the using pesticide (37.6%), risk perception from the using pesticide (37.1%) and perceived self-efficacy to prevent hazards from the using pesticide (36.5%) in low level. Moreover, they had a medium level about hazard protection behavior from using pesticide (38.8%).

The correlation study was found that the risk perception from the using pesticide and perceived self-efficacy to prevent hazards from the using pesticide correlated with hazard protection behavior from using pesticide at level as 0.01 by statistical significance and the study the knowledge about hazardous substances from the using pesticide correlated hazard protection behavior from using pesticide at level as 0.05 by statistical significance.        

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-10

How to Cite

รัชชะ ม., สำราญจิตต์ ส., แสนท้าว จ., สุขตะกั่ว ศ., & อัคคีสุวรรณ์ อ. (2017). พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรบ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. Journal of Nursing and Health Research, 18(2), 84–94. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/95921