การพยาบาลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า

Authors

  • ภุมรินทร์ อินชัวนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
  • ชนานันท์ แสงปาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
  • สุภาพ เหมือนชู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Keywords:

วัยรุ่น, ภาวะซึมเศร้า, การพยาบาล, Adolescent, Depression, Nursing care

Abstract

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเกิดขึ้นได้ง่าย ทั้งนี้เพราะในช่วงวัยรุ่น พัฒนาการทางสติปัญญาเริ่มเป็นนามธรรมมากขึ้น มีการมองตนเองและมองไปยังอนาคตข้างหน้า ถ้าสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงและขาดการประคับประคองที่เหมาะสม ก็อาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งลักษณะอาการแสดงออกคล้ายผู้ใหญ่หลายอย่าง  เช่น รู้สึกเศร้าสลด ความสนุกสนานลดลง หงุดหงิด เบื่อหน่าย ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำ ไม่กล้าสร้างสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม  ดังนั้นการพยาบาลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า จึงควรเริ่มต้นด้วยการประเมินอารมณ์ซึมเศร้าทั้งด้านอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด และด้านสรีรวิทยาว่ามีความเศร้าระดับต่ำ ระดับปานกลาง หรือระดับรุนแรง ให้การวินิจฉัยการพยาบาลว่ามีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองผู้อื่น สูญเสียการเรียน การทำงาน และทางสังคมเพียงใด จากนั้นให้การพยาบาลอย่างครอบคลุมถึง การป้องกันอันตราย การสนับสนุนการปรับตัว การเข้าสังคม และการพัฒนาคุณค่าในตนเองเพื่อให้วัยรุ่นสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีความสุข

Nursing care of Adolescent with Depression

Depression in adolescents occurs easily because the cognitive development starts to be more abstract. They look at themselves and their future. If the environment surrounds with high stress and lack of proper support, depression will occur. Depression symptoms of adolescent are similar to those in adults, such as feeling sad, reduce fun, irritability, bored. low self-esteem, and afraid to build a relationship with the opposite gender. Therefore, nursing care for adolescent with depression should start with an assessment of depression emotions, behaviors, and thoughts, as well as physiology aspects to evaluate level of depression, low, moderate, or severe level. Setting the nursing diagnoses if they are at risk of self-harm or others, lose work classes, or society or not. Then, nursing interventions should be performed by covered all these aspects, including: preventing harmfulness, support them for adaptation, help them to be involved in society, and develop their self-esteemso that they can develop themselves to be happy adults.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-10

How to Cite

อินชัวนี ภ., แสงปาก ช., & เหมือนชู ส. (2017). การพยาบาลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า. Journal of Nursing and Health Research, 18(2), 14–27. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/95893