การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

Authors

  • สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
  • สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
  • ศรีวรรณ สุพรรณสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
  • เจริญ บุญมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

Keywords:

การวิเคราะห์, ต้นทุนการผลิต พยาบาล, Analysis, Unit cost, Nurse

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยต่อคน และวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยต่อคนต่อชั้นปีในการผลิตพยาบาลวิชาชีพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2559 ในมุมมองของผู้ผลิตหรือผู้จัดการศึกษา  ข้อมูลรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิที่ปรากฏของกลุ่มงานต่างๆในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30  กันยายน 2559 จำแนกหน่วยต้นทุนออกเป็น 10 หน่วย ได้แก่ 1) งานบริหาร 2) งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 3) งานพัฒนานักศึกษา      4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 5) งานวิทยบริการและห้องสมุด 6) งานทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 7) งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 8) งานฝึกอบรมบุคลากรภายนอก 9) งาน Day care (ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวัน) 10) งานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การกระจายต้นทุนแบบ Direct Allocation Method ซึ่งใช้สัดส่วนภาระงานเป็นเกณฑ์ และใช้สัดส่วนของจำนวนหน่วยกิตในแต่ละชั้นปีเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยของการผลิตนักศึกษาพยาบาลต่อชั้นปีผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เป็นจำนวนเงิน 115,968.04 บาทต่อคน โดยมีจำนวนเงินการผลิตต่อค่า FTES เป็นเงิน 124,984.01 บาท ต่อคนสำหรับ ต้นทุนเฉลี่ยต่อการผลิตนักศึกษาในแต่ละชั้นปีพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 177,123.98 บาทต่อคนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 170,787.44 บาทต่อคน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 138,929.13 บาทต่อคนและนักศึกษาชั้นปีที่  4 จำนวน 41,392.42 บาทต่อคนซึ่งมีจุดคุ้มทุนในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 851คนต่อปี โดยมีนักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยเฉลี่ย 213 คน

Unit cost analysis for registered nurse production in Boromarajonanicollege of Nursing, SawanpracharakNakhonsawan.

The purposes of this study were to analyze unit cost and unit cost per year for registered nurse production in Boromarajonani college of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan ( BNC,SPRNW) in the point of view of administrators. Data were collected from the secondary sources in which they were appeared in the work unit of BNC,SPRNW during Octorber 1, 2015 to September 30. 2016.  There were 10 work units as follows; administration, strategy and planning, student development, quality assurance in education, academic service and library, human resource and external affair, research and knowledge development, training, daycare, and academic and learning management by using the direct allocation method in which the work ratio was used as the criteria and using the proportion of credits in each years of the program as the criteria of average cost of production.The results found that: The unit cost per head for registered nurse production in BCN, SPRNW was 115,968.04 baht/head and 124,984.01 baht / FTES.  The unit cost per college year  were as follows, the first year was 177,123.98 baht/head, the second year was 170,787.44 bath/head, the third year was 138,929.13 bath/head and the fourth year was 41,392.42 baht/head respectively.Thebreakeven point for the production of 851 nurses per year, with an average of 213 students each year.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ปาณะวัฒนพิสุทธ์ ส., อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ส., สุพรรณสาร ศ., & บุญมี เ. (2017). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. Journal of Nursing and Health Research, 18(1), 104–112. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/83943