ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย ในหญิงตั้งครรภ์ต่อการเจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และ 2

Authors

  • ชัชวาล ตั๋นคำ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ธิติญา หวงสุวรรณากร ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • สุทธินี ผกานนท์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ปารัช วิษณุมหิมาชัย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • อุทิศ ศรีวิชัย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยพะเยา
  • พรนภา สุริยะไชย โรงพยาบาลพะเยา
  • กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ โรงพยาบาลพะเยา
  • วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ทักษิกา ชัชวรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

หญิงตั้งครรภ์, โปรแกรมออกกำลังกาย, เจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และ 2, Pregnant women, exercise program for pregnancy, first and second stage of labor

Abstract

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ต่อระยะที่ 1 และ 2 ของการคลอด เป็นการศึกษาย้อนหลังในหญิงครรภ์แรกผู้มีสุขภาพดี จำนวน 120 คน ที่คลอดระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย 29 คน (ร้อยละ 24.1) ปัจจัยของมารดาประกอบด้วยอายุ ส่วนสูง อายุครรภ์ ระยะเวลาที่ได้รับยาออกซีโตซินขณะเจ็บครรภ์ ปัจจัยของเด็กอ่อนประกอบไปด้วยน้ำหนักแรกเกิด ระยะเวลาเจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั้งหมดไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างสองกลุ่ม

Effectiveness of exercise program participation toward the first and second stages of labor

The study is aimed to compare the effectiveness of exercise program participation toward the first and second stages of delivery. The retrospective study was conducted among 120 healthy nulliparous who delivered the babies, during October 2014 to September 2015. There were 29 subjects (24.1) participating the exercise program. The maternal factors included age, height, gestational age, duration of oxytocin use, neonatal factor of newborn weight, and first and second of labor. All had no statistically significant difference (p<0.05) among two groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ตั๋นคำ ช., หวงสุวรรณากร ธ., ผกานนท์ ส., วิษณุมหิมาชัย ป., ศรีวิชัย อ., สุริยะไชย พ., โค้วจิริยะพันธุ์ ก., จันทร์ดียิ่ง ว., & ชัชวรัตน์ ท. (2017). ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย ในหญิงตั้งครรภ์ต่อการเจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และ 2. Journal of Nursing and Health Research, 18(1), 24–27. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/83903