การพัฒนาทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะ

Authors

  • วัฒนา วงษ์สันต์ นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง, เด็กปฐมวัย, การจัดกิจกรรมศิลปะ, Sufficiency Economy Basic Skills, Preschool Children, Art Activity

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอิสลามสันติชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 15 คน ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ และแบบประเมินพฤติกรรมทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .79 การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test แบบ Dependent Sample และขนาดส่งผลของโคเฮน (Cohen’s d)

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมการมีทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยรายด้านทุกด้านและโดยรวมก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะอยู่ในระดับยังไม่แสดงพฤติกรรม  (\bar{x} = .47 - .71 ) หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ อยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง ( \bar{x}= 1.60 – 1.78) และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงทุกด้านและโดยรวม ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีขนาดส่งผลในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านการประหยัด (t=11.48**; d=2.96)   ด้านการมีเหตุผล(t=11.50**; d=2.97) ด้านพอประมาณ( t=14.95**; d=3.86)  และโดยรวมทั้งหมด(t=21.14;d=5.46) ผลการวิจัยแสดงว่า คะแนนพฤติกรรมทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย รายด้านทุกด้านและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยมีขนาดส่งผลในระดับมาก

The Development of Sufficiency Economy Basic Skills of Preschool Children through

Art Activity

The purpose of this research was to study and compare the level of sufficiency economy basic skills of preschool children before and after the use of art activity. The sample used in the study was 15 preschool boys and girls, with 4-5 years of age, who were studying in second year kindergarten in second semester of 2014 academic year at SantichonIslamic School under Office of the Private Education Commission.The 24 experiments through the use of art activity were carried out within the period of 6 weeks, 4 days a week, and 30 minutes for each day.The research instruments were plans for art activity and an evaluation form for the sufficiency economy basic skill behaviors of preschool children withthe index of congruence (IOC) between behaviors and objectives between 0.67-1.00 andthereliability of.79.The research followed the one-group pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by using dependent sample t-test and Cohen’s d effect size.

The results of research revealed that, both in general and in all individual areas, the sufficiency economy basic skill behaviors of preschool children before the use of art activity were at the level of Not yet express behavior (\bar{x}= .47-.71) while the behaviorsafterthe use of art activity were at the level of Express behavior by themselves (\bar{x}= 1.60-1.78). Regarding the comparison of the sufficiency economy basic skill behaviors of preschool children, both in general and in all individual areas, their behaviors were increasingly changed with statistical significance at the level .01. The effect size was at the high level respectively in the areas of Being economic (t= 11.48**,d=2.96), Being reasonable(t= 11.50**,d=2.97), Being sufficient (t= 11.95**,d=3.86), and the total (t= 21.14,d=5.46). These results indicated that the scores of sufficiency economy basic skill behaviors of preschool children, both in general and in all individual areas, were increasingly changed with the effect sizes at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

วงษ์สันต์ ว., & ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2016). การพัฒนาทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะ. Journal of Nursing and Health Research, 17(1), 132–141. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71795