การพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโนนท่าใหม่ ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Authors

  • ไสว มงคลพิศ นิสิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มนกานต์ อินทรกำแหง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สงัด เชื้อลิ้นฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Keywords:

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน, ภาคีเครือข่ายสุขภาพ, การมีส่วนร่วม, Community Primary Health Care Center, Network, Participation

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโนนท่าใหม่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมของสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่มประชากรในการวิจัยคือ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 50 คน ได้มาโดยการเลือก       แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึก แบบสังเกต แบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน            แบบสัมภาษณ์แบบสอบถามการมีส่วนร่วม แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการพัฒนาส่งผลให้การประเมินมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโนนท่าใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 4 หมวด ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ และระดับความรู้ของภาคีเครือข่าย หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนานอกจากนี้ยังส่งผลให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บ้านโนนท่าใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ศสมช. และให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น

โดยสรุป การพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโนนท่าใหม่ มีปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาครั้งนี้ คือ บริบทของพื้นที่ที่มีความพร้อมกระบวนการพัฒนาของการวิจัยที่เป็นขั้นตอน แรงจูงใจจากเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     ที่ ครอบคลุมมิติสุขภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา

The Development of Network Operation for Standard of Primary Health Care Center in the Community, Nonthamai Village in RatcharernSubdistrict, Phayakkaphumphisai District, Mahasarakham Province.

This action research was aimed to develop the operation of networking for the Standard of Primary Health Care Center in the Community, Nonthamai Village, which applied the Technology OfParticipation of King Rama VI institute Model and using the steps of planning, operating, observing and reflecting. The participants consisted of 50 people using were purposive sampling, which note-taking form, observing form, operating form, interview forms, questionnaire, testing formas data collection further investigation with a Focus group discussion and Community Primary Health Care Center Standard form, analyzed by the Percentage Mean and Standard Deviation.The study revealed that the operation of networking for the Standard of PrimaryHealth Care Center in the Community were passed all of standard evaluations. The meanscores of the participation, satisfaction, and knowledge of networking were higher than before the development. Moreover, the programme was enhanced the community networking of Nonthamai Village to engage the participations to look after their health.Inconclusion, the succession of the programmeincluded : 1) the context of local area, which needs to follow the steps of development, 2) the motivation to work under the standardrules, and 3) Networking of all sections in the local community.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

มงคลพิศ ไ., อินทรกำแหง ม., & เชื้อลิ้นฟ้า ส. (2016). การพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโนนท่าใหม่ ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. Journal of Nursing and Health Research, 17(1), 95–108. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71792