ผลของสารน้ำสกัดรางจืดต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่เคยสัมผัสสารพิษ กำจัดศัตรูพืชในจังหวัดสุรินทร์

Authors

  • ภัทราธร จรรยาเลิศอดุลย์ นิสิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ปราโมทย์ ทองกระจาย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สอาด วีระเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

Keywords:

เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส, น้ำสกัดรางจืด, เกษตรกร, Cholinesterase enzymes, Rang-jued herbs extract water

Abstract

การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรนำไปสู่การเกิดโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช และทำให้ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Randomized controlled trial) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สารน้ำสกัดรางจืดต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดของเกษตรกร ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย เกษตรกรที่ตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  34 คน กลุ่มควบคุม 34 คน ใช้เครื่องมือสัมภาษณ์ 3 ส่วนส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนที่ 3 ผลการตรวจร่างกายและโลหิต โดยให้กลุ่มทดลองดื่มสารน้ำสกัดรางจืด วันละ ๖ กรัม ทุกวัน นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมดื่มยาหลอก (น้ำอุ่น) ทุกวัน นาน 4 สัปดาห์ เจาะเลือดทั้งสองกลุ่มก่อนการทดลองในสัปดาห์ที่ 1 และเจาะเลือดอีกหลังกลุ่มทดลองดื่มสารน้ำสกัดรางจืด และกลุ่มควบคุมดื่มยาหลอกในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 แล้วส่งซีรั่มไปตรวจหา cholinesterase ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2557      ผลการวิจัยพบว่าก่อนการทดลอง(การให้ดื่มสารน้ำสกัดรางจืด) ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่มทดลอง (ดื่มสารน้ำสกัดรางจืด) และกลุ่มควบคุม (ดื่มยาหลอก น้ำอุ่น) นั้นไม่แตกต่างกันมีค่าเท่ากับ (mean 3556.97± S.D. 399.17 and mean 3533.79± S.D. 376.03 ) ตามลำดับหลังการทดลอง สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ระดับโคลีนเอสเตอเรสของกลุ่มทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01) จาก 3556.97 เป็น 8857.29 ในสัปดาห์ที่ 3  และ 9514.64 ในสัปดาห์ที่ 4  ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดไม่แตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ยจาก 3533.79 เป็น 3697.47 ในสัปดาห์ที่ 3  และ 3991.58 ในสัปดาห์ที่ 4

Randomized controlled trial the effect of Rang Jued Herbs extract water (Thunbergialourifolia Linn.) on blood cholinesterase in farmers previously exposed  to  pest – controlled toxic  substances  in  Chang watSurin.

Currently,the widely uses of chemical Pesticides lead to various types disease among farmers.This caused the decrease in Cholinesterase to dangerous levels,This study is a Quasi experimental Research design. The purpose is to Investigate the effects of  the water extract ThumbergialaurifoliaLindl. (Rang-jued) on Cholinesterase enzyme in blood of farmers in SrisukSubdistric,Srinarong District, Surin Province. A number of 68 farmers with unsafe levels of blood chemical toxicity was recruited. They were randomly devided into two groups, the experimented and control groups of 34 each.The experimental group was asked to drink Rang-jued water extract 6gm/250 ml every for four weeks.The control group was drinking 250 ml of warm water similarly prepared. Blood samples were drawn  intravenously at week 1 before treatment and week 3 and 4 after treatment. Serum were collectedThe results showed that before drinking rang Jued water extract, The cholinesterase in experimental and control groups were similar (mean 3556.97± S.D. 399.17 and mean 3533.79± S.D. 376.03 ) After drinking rang-jeud,the cholinesterase levels in experimental group increased significantly from 3556.97 to 8857.29 in week 3 and 9514.64 in week 4 in addition,the levels of cholinesterase in experimental and control groups were significantly different after drinking rang-jurd water extract.It could be concluded that drinking a water-based rang-jurd extract woud raise blood cholinesterase levels of farmers ever exposed to pest-controlled toxic substances.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จรรยาเลิศอดุลย์ ภ., ทองกระจาย ป., & วีระเจริญ ส. (2016). ผลของสารน้ำสกัดรางจืดต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่เคยสัมผัสสารพิษ กำจัดศัตรูพืชในจังหวัดสุรินทร์. Journal of Nursing and Health Research, 17(1), 52–63. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71788