ความต้องการของประชาชนต่อสมรรถนะด้านภัยพิบัติของพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11

Authors

  • อติญาณ์ ศรเกษตริน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • รุ่งนภา จันทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • โศรตรีย์ แพน้อย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Keywords:

ความต้องการของประชาชน, สมรรถนะพยาบาลด้านภัยพิบัติ, The Needs of People, Disaster nursing competencies

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการของประชาชนต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11  และเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนต่อสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 จำแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  จังหวัดที่อาศัยและประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วยจังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต จำนวน 400 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของสภาการพยาบาลนานาชาติ  โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน  และทดลองใช้หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.82  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า

1.ระดับความต้องการของประชาชนต่อสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับพยาบาล ในภาพรวมอยู่ในอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านการป้องกัน/การหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ  ด้านความพร้อมรับภัยพิบัติ   ด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติ  และด้านการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

2.  ความต้องการของประชาชนต่อสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับประชาชนที่มีอาชีพ จังหวัดที่อาศัยและประสบการณ์ด้านภัยพิบัติต่างกัน มีความต้องการต่อสมรรถนะด้านภัยพิบัติสำหรับพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

The Needs of People for Disaster Nursing Competencies among Registered Nurses in Regional Service Provider 11 

This study aims to determine the people’s level of demand for disaster nursing competencies among registered nurses in Regional Service Provider 11and to compare the people’s demand for disaster nursing competencies according to sex, age, education level, occupation, province, and disaster experience. The sample consisted of 400 people from Regional Service Provider  11 including: Ranong, Chumphon, Suratthani, Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phang-nga and Phuket. The samples were recruited using a multi-stage sampling method. The questionnaire was developed based on the International Council of Nurses’ framework of disaster nursing competencies. The questionnaire was validated by 5 experts. The reliability (Cronbach's alpha) was .82. The data were analyzed using mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. The findings were as follows:

1.Overall, the people’s level of demand for disaster nursing competencies among registered nurses in Regional Service Provider 11 was high and in all 4 domains including prevention/Mitigation, preparedness, response, and recovery/rehabilitation competencies were high as well.

2.There were statistically significant differences in occupation, province and disaster experience for the demand of people for disaster nursing competencies in Regional Service Provider 11. 


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศรเกษตริน อ., จันทรา ร., แพน้อย โ., & ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. (2016). ความต้องการของประชาชนต่อสมรรถนะด้านภัยพิบัติของพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11. Journal of Nursing and Health Research, 17(1), 14–24. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/71784