การคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: ระดับทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี

Authors

  • กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
  • จุฬารัตน์ ห้าวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

Keywords:

Critical thinking, creativity, undergraduate nursing students, nursing education

Abstract

      การคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลในปัจจุบัน แต่ความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสองด้านนี้ยังไม่ชัดเจน วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้พยายามพัฒนาวิธีการเรียนการสอน และหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านการคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ในทุกชั้น การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี  โดยใช้การวิจัยแบบตัดขวาง (cross-sectional study) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล เฉพาะในส่วนของการคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรีชั้นปีที่ 1 ถึง 4 จำนวน 517 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการหาความสัมพันธ์โดย  univariate general linear model analysis ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการคิดวิจารณญาณอยู่ในระดับดี และเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นปี จากปีที่ 1 ไปชั้นปีที่ 4 ด้านการคิดวิจารณญาณคะแนนอยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างจะคงที่จากปีที่ 1 ไปชั้นปีที่สูงขึ้นโดยมีชั้นปีที่ 4 ที่ระดับคะแนนสูงกว่าชั้นปีอื่นเพียงเล็กน้อย การคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคะแนนการคิดวิจารณญาณสูงขึ้นกว่าชั้นปีอื่นๆ จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้สถาบันการศึกษาพยาบาลพัฒนาทั้งหลักสูตรและกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะทั้งสองด้านนี้ 

Critical Thinking and Creativity of Undergraduate Nursing Students: Descriptive and Disposition in Academic Levels

    Critical thinking and creativity are desirable competencies for contemporary nurses but there are growing concerns supporting a disturbing paucity in its achievement. Nursing colleges in Thailand have developed teaching strategies and curricula that nurture critical thinking and creativity dispositions across academic levels. This descriptive study identified critical thinking and creativity dispositions of Thai nursing students according to academic levels. A cross-sectional questionnaire survey was conducted among 517 nursing students from four academic levels. All students were studying at Boromarajonani College of Nursing Chon Buri, Thailand. Descriptive and univariate general linear model analysis were

      applied to analyse the data. The scores on critical thinking disposition gradually increased with academic level, rising from the junior year through to the senior year. Scores on creativity skill were at a moderate level and constant through the four academic years. The fourth grade students had slightly higher scores on creativity when compared to others. A significant relationship between critical thinking and creativity was also found. The scores on critical thinking disposition gradually improved, with a large increase in the senior year. The findings suggest the importance of targeting the development of curriculum and teaching strategies for all grades of nursing students to increase their critical thinking and creativity skills.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เทอร์เนอร์ ก., & ห้าวหาญ จ. (2016). การคิดวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: ระดับทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี. Journal of Nursing and Health Research, 17(2), 153–161. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/70361