ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษากลุ่มภาคกลาง

Authors

  • พเยาว์ เนตรประชา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี
  • พนมไพร ไชยยงค์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี
  • สมพิศ ศิริโยธา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี

Keywords:

ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา, สถาบันการพลศึกษา, success in educational quality assurance, Institute of physical education

Abstract

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษากลุ่มภาคกลางและสร้างสมการพยากรณ์ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษากลุ่มภาคกลาง ประชากร คืออาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการพลศึกษา กลุ่มภาคกลางปีการศึกษา 2556 จำนวน526คนเลือกเก็บข้อมูลจากทุกวิทยาเขต จากนั้นทำการสุ่มอย่างง่ายในแต่ละวิทยาเขต ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของประชากร  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอนด้านการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านงบประมาณ และ 3) ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คนและนำไปทดลองใช้ จำนวน 30 คนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.98 เก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ด้วยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษากลุ่มภาคกลางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   และตัวแปรที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร (X1)ด้านครูผู้สอน(X2)ด้านการวางแผน(X3)ด้านการมีส่วนร่วม(X4)และด้านงบประมาณ (X5)เขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษากลุ่มภาคกลางในรูปคะแนนดิบ  ดังนี้ y=  0.20 + 0.20X1+  0.27X2+ 0.23X3 + 012X4+ 0.13X5และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้β=  0.24 X1+  0.28 X2+ 0.27X3+ 013 X4 + 0.17 X5

Factors Affecting Success in Educational Quality Assuranceof Institute of Physical Education, The Central Group

      The purpose of this study were to determine: 1) factors affecting success in educational quality assurance of Institute of Physical Education The Central Group.   2) to findprediction factors affecting success in educational quality assurance of Institute of Physical Education The Central Group.There were 526 participants involved in the study.  A total of 308 samples were able to submit a complete information or 58.88 percent of the total population.The research instrument consisted of three sections:1) Personal Data 2) Factors Affecting Success of Educational Quality Assurance and 3) Success of Educational Quality Assurance.  The instrument was evaluated by experts in the field. The Cronbach’s coefficient of the questionnaire was 0.98. The data were analyzed using percentage, arithmetic mean, standard deviation  and multiple regression analysis. The research findings were as follows:1) Factors affecting the success of educational quality assurance among the Central Group of the Institute of Physical Education was at a high level.  2) The predictors that predicted the factors affecting the success of educational quality assurance among the Central Group of the Institute of Physical Education were comprised of five determiners, namely: Administrators (X1) Teacher (X2), Planning (X3), Participation (X4) and Budget (X5). The prediction equationsin raw and standard score were as follows:

y=  0.20 + 0.20X1+  0.27X2+ 0.23X3 + 012X4+ 0.13X5

β  =  0.24 X1+  0.28 X2+ 0.27X3+ 013 X4 + 0.17 X5

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เนตรประชา พ., ไชยยงค์ พ., & ศิริโยธา ส. (2016). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษากลุ่มภาคกลาง. Journal of Nursing and Health Research, 17(2), 144–152. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/70360