การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะความกตัญญูของเด็กปฐมวัย

Authors

  • นลินทิพย์ บุญเฉลยมรรค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

คุณลักษณะความกตัญญูของเด็กปฐมวัย, การสร้างเครื่องมือวัด, หลักฐานความเที่ยงตรง หลักฐานความเชื่อมั่น, Gratitude attribute of young children, Construction of tool of test form, Validity evidence, Reliability, Rater Agreement Index

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะความกตัญญูของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1) แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดและ 2) แสดงหลักฐานความเชื่อมั่นของแบบวัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็ก อายุ 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557   ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 51 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดคุณลักษณะความกตัญญูของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ ที่วัดคุณลักษณะความกตัญญู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพ่อแม่  ด้านครูอาจารย์  และด้านเพื่อน  ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดคุณลักษณะความกตัญญูมี 3 ด้าน แต่ละด้านมี 4 ตัวบ่งชี้ รวม 12 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบด้วยข้อรายการ 3 ข้อ รวม 36 ข้อ ซึ่งได้แบบวัดคุณลักษณะความกตัญญูของเด็กปฐมวัย โดยมีการแสดงหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดมีค่า IOC สูงอยู่ระหว่าง .80 - 1.00 หลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดใช้สูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันมีค่าอำนาจจำแนก  0.21 – 0.70  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .915  ซึ่งมีค่าสูงตามเกณฑ์

The development of gratitude attribute tool of test for young children

      The main purpose of this research was to construct gratitude attribute  tool of test for young children. The specific objective of the study were to examine 1) the content validity evidence and the construct validity of the tool of test form; and 2) the reliability evidence of the tool of test, and also the Rater Agreement Index of the assessors. The sample used in the research was 51 kindergarten students, with 5-6 years of age, who were studying at Srinakharinwirot University : Prasanmit demonstration schools(Elementary) under The higher education commission in second semester of 2014  Simple  Random Sampling of 51 from one classroom. The research instrument was 3 – rating scale gratitude attribute tool of test of young children 3 areas of  gratitude attribute to parents, teachers and friends.  The research result revealed that the tool of test form consisted of 3 areas with 4 indicator, totally 12 indicator each indicator comprised item, totally 36 items. A gratitude attribute form of young children with quality was therefore obtained with evidence as follow. 1)  The IOC of content validity evidence of the assessment form was between .80-1.00. The construct validity evidence of the tool of test form using of the test formula. Correlation Pearson, the tool of test form was between .21-.70.The reliability evidence of the tool of test from using Cronbach’s alpha was .915 Respectively, which is higher criteria.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

บุญเฉลยมรรค น., & ภิญโญอนันตพงษ์ ร. ด. (2016). การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะความกตัญญูของเด็กปฐมวัย. Journal of Nursing and Health Research, 17(2), 135–143. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/70359