การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชุมชนกาลูกา เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

Authors

  • พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • สุมิตรพร จอมจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

Keywords:

การมีส่วนร่วม, สมาชิกครอบครัว, การดูแลสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, participatory, members or family, health care, elderly

Abstract

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลของผู้สูงอายุในชุมชนกาลูกา เมืองจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซียกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ สมาชิกในครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนกาลูกา เมืองจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง เครื่องมือผ่านการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency / IOC) เท่ากับ 0.67 - 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ และข้อมูลการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

      ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และ 3.51 การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ จิตใจ  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และ 2.83

The family participatory of health care in elderly: the study of Kaluga community, Jakarta, Indonesia

      The objectives of this study were to study the family participatory of health care in elderly in Kaluga community, Jakarta, Indonesia. The study group was 30 caregiver in Kaluga community, Jakarta, Indonesia. The tool was the questionnaire about family participatory of health care in elderly that created by the researcher. The tool was passed the Content Validity testing by 3 experts, the Index of Consistency was 0.67-1. The general information was analyzed using Frequencies and Percentile. The data of family care participatory in the elderly was analyzed using Means and Standard Deviation.

      The results of this study revealed that, the family participatory of health care in elderly, in part of physiology, emotional, psychology, social and economic were high level as Means 3.34. In detail, in part of social and economic were highest level as Means 3.58 and 3.51, in part of emotional and psychology were high level as 3.43 and 2.83 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

อุ่นบ้าน พ., & จอมจันทร์ ส. (2016). การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชุมชนกาลูกา เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย. Journal of Nursing and Health Research, 17(2), 111–121. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/70357