The Development  of Administration Model  for Supporting Simulation-Based Learning

Authors

  • Thanee Glomjai Boromarajonani College of Nursing, Phayao
  • Samaiporn Arkal Boromarajonani College of Nursing, Phayao
  • Somsri Thatan วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  • Taksika Chatchawarat วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

Administration, Simulation-based learning, critical thinking self - confident

Abstract

This research and development study was aimed 1) to assess the situation of the administration for supporting simulation-based learning, 2) to develop the administration model for supporting simulation-based learning, and 3) to evaluate the outcome of administration model for supporting simulation-based learning. The research process was divided into four steps. First, to assessthe situation of the administration for supporting simulation-based learning . The information was conducted from 45 nursing instructors by using questionnaire including demographic data, information of simulation-based learning. The content validity was validated by 3 experts, and its IOC was 0.6. – 1.00. The reliabilities with Cronbach Co-efficiency were 0.89 and 0.91 respectively. Data were analyzed by using frequency, mean and standard deviation. Second, the developing of the administration model for supporting simulation-based learning, data were conducted by brainstorming from all stakeholders. Third, the connoisseurship process was used to approve the administration model for supporting simulation-based learning by seven experts. Finally is the process of the outcome evaluation of administration model for supporting simulation-based learning by nursing students and instructors after they completed the theory and practicum section. The 25 nursing lecturers were the key informants of this step; moreover, the researchers also collected data from 99 nursing students who were in the field of using simulation technique. Research tool was a questionnaire consisted of the evaluation of learning with simulation, satisfaction information, critical thinking skills, and the confidence appearance. The IOC of research tool’s content validation was 0.60-1.00, and its reliabilities were 0.91, 0.89, 0.83 and 0.86 with Cronbach Co-efficiency test.  Data were analyzed by using frequency, mean, standard deviation and Independent T-test. Research findings indicated that the situation of the administration for supporting simulation-based learning was at moderate level, and simulation – based learning was at high level. For the PHAYAO SIM Model, the experts indicated that it was a suitable and effective to apply for their simulation-based learning. After implementing the PHAYAO SIM Model, students and lecturers reflected that they were appreciated, and also the student’s critical thinking score and self-confident score were high level. Furthermore, there was a significantly statistical difference of the student’s critical thinking score and self-confident score between students’ and instructors’ perspective (p<.000). In conclusion, this study demonstrated that PHAYAO SIM Model was very effective and efficiency to support learning and teaching by using simulation.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์.(2558). กลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. วารสารหาดใหญ่วิชาการ,13(2), 117-132.

จิราภา เพียรเจริญ. (2556). บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษา) กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ฉลอง ชาตรูประชีวิน. (2552). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ณรงค์ กาญจนะ. (2553). เทคนิคและทักษะการสอนเบื้องต้น เล่ม 1. สงขลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.

ทิศนา แขมมณี. (2557). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธานี กล่อมใจ, ทักษิกา ชัชวรัตน์, และสมัยพร อาขาล.(2561). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลองในหมวดวิชาชีพการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 20(1), 3-15.

รวมพร มินานนท์, จินตนาพร สัมฤทธิ์โชค, จิราพัชร์ ปัญญาดี, อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย, และชญาณิศา เขมทัศน์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. พยาบาลสาร, 40(4), 126-138.

วงเดือน สุวรรณคีรี, อรพิน จุลมุสิ, ทยุตา อินทร์แก้ว, ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, และ สุจินต์ เรืองรัมย์. (2560). ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 11(3), 167-177.

วิภาดา คุณาวิกติกุล. (2558). การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ในยุคศตวรรษที่ 21. พยาบาลสาร, 4(2), 152-156.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2553). ผู้บริหารโรงเรียนสามมิติ การพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพ: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สายสมร เฉลยกิตติ, พรนภา คำพราว, และสมพิศ พรหมเดช. (2557). ความปลอดภัยของผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(2), 66-70.

สุรชาติ สิทธิปกรณ์ และคณะ. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหุ่นจำลองเสมือนจริงต่อความมั่นใจในตนเองและความพึงพอใจของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 14” 50 ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ‘ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน’, 6 กันยายน 2561.

Ahn, H., & Kim, H.Y. (2015). Implementation and outcome evaluation of high-fidelity simulation scenarios to integrate cognitive and psychomotor skills for Korean nursing students. Nurse Education Today, 35(5), 706-711.

Astin, A.W. (1993). What matters in college?. San Francisco: Jossey-Bass.

Boer, H. (2009). The changing nature of the academic deanship leadership. Higher Education, 5(3), 347-364.

Cant, R. P, & Cooper, S. J. (2010). Simulation-based learning in nurse education: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 3-15.

Hick, F. D., Coke, L.,& Li, S. (2009). The effect of high-fidelity simulation on nursing students’ Knowledge and performance: A pilot study.Chicago, IL: National Council of State Boards of Nursing.

Khalaila, R. (2014). Simulation in Nursing Education: an Evaluation of Students’ Outcomes at Their First Clinical Practice Combined with Simulations. Nursing Education Today, 34(2), 252-258.

Luctker-Flude, M., Wilson-Keates, B., & Larocque, M. (2012). Evaluating high-fidelity human simulators and standardized patients in undergraduate nursing health assessment course. Nursing Education Today, 32(4), 448-452.

Pasquale, S. J. (2013). Education and Learning Theory. In A.I. Levine et al. (Eds.), The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation, (pp. 51-55). Retrieved July 6, 2019, from doi: 10.1007/978-1-4614-5993-4_3

Phrampus, P.E., & O’Donnell, J.M. (2013). Debriefing using a structured and supported approach.In A.I. Levine et al. (Eds.), The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation, (pp. 73-84). Retrieved July 6, 2019, from doi: 10.1007/978-1-4614-5993-4_6, ©Springer Science + Business Media New York.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2017). Management (14th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Waxman, K.T. (2010). The development of evidence-based clinical simulation scenarios : Guidelines for nurse educators. Journal of Nursing Education, 49(1), 29-35.

Downloads

Published

2020-04-27

How to Cite

Glomjai, T., Arkal, S., Thatan, S., & Chatchawarat, T. . (2020). The Development  of Administration Model  for Supporting Simulation-Based Learning. Journal of Nursing and Health Research, 21(1), 149–161. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/241042

Issue

Section

บทความวิจัย(Research Articles)