บทบาทพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง

Authors

  • แสงเดือน - กิ่งแก้ว Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong
  • นุสรา - ประเสริฐศรี Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong
  • ไวยพร - พรมวงค์ Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong

Keywords:

บทบาทพยาบาลชุมชน, ความฉลาดทางสุขภาพ, ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, The role of community nurse, Health literacy, older person with chronic illness

Abstract

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความรอบรู้ทางสุขภาพจำกัดหรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังต้องเข้ารับบริการในสถานบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ จากผู้ให้บริการสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ และจากการแสวงหาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อสารมวลชน ข้อมูลที่ได้รับมีทั้งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้สูงอายุจะต้องทำความเข้าใจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม พยาบาลชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการสุขภาพในสถานบริการปฐมภูมิ จึงมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ วิธีการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้สูงอายุ และบทบาทพยาบาลชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยประเมินระดับความรอบรู้ทางสุขภาพ วางแผนและสอนหรือให้ข้อมูลทางสุขภาพที่เหมาะสมกับระดับความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางสุขภาพ ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

The Roles of Community Nurse for Promoting Health Literacy in the Elderly with Chronic Illness

The elderly as a vulnerable population that are likely to have limit health literacy. Especially, those with chronic illness that are continuously into primary care services. They were received various health information about self-care by health care providers and seek health information from mass medias by themselves. In addition, there are reliable and unreliable of health information which are affected to understand and used health information to decision-making and to apply appropriation of their health. Community nurses play the important roles to provide health information for promoting health literacy of the elderly in primary care. The objectives of this article were to describe health literacy of the elderly, to describe an approach to promote health literacy and to describe the role of community nurse for enhancing health literacy in an elderly person. Community nurses can be assessing health literacy levels, planning and providing appropriately health information for health literacy level of elderly with chronic illness in order to use health information to change their health behaviors or take care of them.   

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

แสงเดือน - กิ่งแก้ว, Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong

Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong,

224 Ponpan Road, Naimuang, Muang District Ubon Ratchathani,Thailand, 34000

นุสรา - ประเสริฐศรี, Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong

Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong, 224 Ponpan Road, Naimuang, Muang District Ubon Ratchathani,Thailand, 34000

ไวยพร - พรมวงค์, Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong

Boromarajonani College of Nursing, Sanpasittiprasong, 224 Ponpan Road, Naimuang, Muang District Ubon Ratchathani,Thailand, 34000

References

กานดาวสี มาลีวงษ์และคณะ. (2562). ความรอบรู้สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
“ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”: กรณีศึกษาเขตดอนเมือง. วารสารเกื้อการุณย์, 25(2),
119-136.

ขวัญเมือง แก้วดำเกิงและดวงเนตร ธรรมกุล. (2558). การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชากร
ผู้สูงวัย. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 9(2), 1-8.

จิรณัฐ ชัยชนะ. (2560). การศึกษาบทบาทพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วิทยานิพนธ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

ภาณุวัชร์ นิรานนท์และภรณี ศิริโชติ. (2560). รูปแบบการสื่อสารสารสนเทศสําหรับผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 35(1), 53-72.

ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2559). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย.

วรรณรัตน์ รัตนวรางค์. (2558). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 7(1), 169-186.

ศกุนตลา อนุเรือง. (2560). ภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรคในผู้สูงอายุ: สถานการณ์ ประเด็นท้าทาย และ
การจัดการดูแล. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29(2), 1-14.

แสงเดือน กิ่งแก้วและนุสรา ประเสริฐศรี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังหลายโรค. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข,
25(3), 43-54.

Belbase, A., Sanzenbacher, G. T., & Gillis, C. M. (2016). How do job skills that decline with age
affect white-collar workers?. Issue brief, 16(6), 1-11.

Blazer, D. G., & Yaffe, K. (2015). Cognitive aging: Progress in understanding and opportunities for action. C. T. Liverman (Ed.). Washington, DC: National Academies Press.
Cramm, J. M., Hartgerink, J. M., Steyerberg, E. W., Bakker, T. J., Mackenbach, J. P., & Nieboer,
A. P. (2012). Understanding older patients’ self-management abilities: functional loss, self-management, and well-being. Quality of Life Research, 22(1), 85–92. doi:10.1007/s11136-012-0131-9
Dickens, C., Lambert, B. L., Cromwell, T., & Piano, M. R. (2013). Nurse overestimation of
patients'health literacy. Journal of health communication, 18(sup1), 62-69.

Dinh, T. T. H., Bonner, A., Clark, R., Ramsbotham, J., & Hines, S. (2016). The effectiveness of
the teach-back method on adherence and self-management in health education for people with chronic disease: a systematic review. JBI database of systematic reviews and implementation reports, 14(1), 210-247.

Hersh, L., Salzman, B., & Snyderman, D. (2015). Health literacy in primary care practice.
American family physician, 92(2), 118-1124.

Geboers, B., Brainard, J. S., Loke, Y. K., Jansen, C. J., Salter, C., Reijneveld, S. A., & de Winter, A. F.
(2015). The association of health literacy with adherence in older adults, and its role in interventions: a systematic meta-review. BMC public health, 15(1), 903.

Kickbusch, I., & Nutbeam, D. (1998). Health promotion glossary. Geneva: World Health Organization, 14.

Kobayashi, L. C., Wardle, J., Wolf, M. S., & von Wagner, C. (2014). Aging and functional health
literacy: A systematic review and meta-analysis. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 71(3), 445–457. doi:10.1093/geronb/gbu161

Manafo, E., & Wong, S. (2012). Health literacy programs for older adults: a systematic
literature review. Health education research, 27(6), 947-960.

Nilnate, W., Hengpraprom, S., & Hanvoravongchai, P. (2016). Level of health literacy in Thai Elders, Bangkok, Thailand. Journal of Health Research, 30(5), 315-321. doi: 10.14456/jhr.2016.43
Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health promotion international, 15(3), 259-267.

Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social science & medicine, 67(12), 2072-2078.
Roett, M. A., & Wessel, L. (2012). Help your patient" get" what you just said: A health literacy
guide. Journal of Family Practice, 61(4), 190.
Serper, M., Patzer, R. E., Curtis, L. M., Smith, S. G., O’Conor, R., Baker, D. W., & Wolf, M. S.
(2014). Health literacy, cognitive ability, and functional health status among older adults. Health Services Research, 49(4), 1249–1267. doi:10.1111/1475-6773.12154
Sihapark, S., Kuhirunyaratn, P., & Chen, H. (2013). Severe disability among elderly community
dwellers in Rural Thailand: Prevalence and associated factors. Ageing International,
39(3), 210–220. doi:10.1007/s12126-013-9190-7.
Singh-Manoux, A., Kivimaki, M., Glymour, M. M., Elbaz, A., Berr, C., Ebmeier, K. P., ... & Dugravot,
A. (2012). Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall II prospective
cohort study. Bmj, 344, d7622.
Taggart, J., Williams, A., Dennis, S., Newall, A., Shortus, T., Zwar, N., ... & Harris, M. F. (2012). A
systematic review of interventions in primary care to improve health literacy for chronic disease behavioral risk factors. BMC family practice, 13(1), 49.
Warren, M., DeCarlo, D. K., & Dreer, L. E. (2016). Health literacy in older adults with and
without low vision. American Journal of Occupational Therapy, 70(3), 1-7. doi:10.5014/ajot.2016.017400
Zamora, H., & Clingerman, E. M. (2011). Health literacy among older adults. Journal of
Gerontological Nursing. 37(10):41-51. doi:10.3928/00989134-20110503-02

Downloads

Published

2019-04-17

How to Cite

กิ่งแก้ว แ. .-., ประเสริฐศรี น. .-., & พรมวงค์ ไ. .-. (2019). บทบาทพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. Journal of Nursing and Health Research, 20(1), 3–13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/157507