การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น

Authors

  • ณัฐติพร อ้นด้วง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  • สมศรี ทาทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  • นงนุช ปัญจธรรมเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

การเจริญเติบโต, พัฒนาการ, ภาวะสุขภาพ, เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี, มารดาวัยรุ่น, Growth, Development, Health status, Children under 5 years, Adolescent mothers

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กต่ำกว่า 5 ปี ที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและ พัฒนาการของเด็กต่ำกว่า 5 ปี ที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น จำนวน 200 คนที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบประเมินพัฒนาการและแบบสอบถามภาวะสุขภาพ เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงและกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและตอบแบบสอบถามภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน หลังจากนั้นนำเด็กไปชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนา และทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า การเจริญเติบโตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น มีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ปกติร้อยละ 72.5 ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ30 และมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 12.5 และส่วนสูงตามเกณฑ์อายุปกติร้อยละ 75 ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 17 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8 ส่วนพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 92.5 สงสัยล่าช้าร้อยละ 7.5 โดยพัฒนาการด้านภาษาและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่พบ สงสัยล่าช้ามากที่สุดร้อยละ 8.5 และ 6.5 ตามลำดับ ส่วนภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 29  ระดับดี ร้อยละ 62.5 สุขภาพไม่ดีร้อยละ 8.5 โดยพบว่า เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดร้อยละ 82 รองลงมาคือระบบทางเดินอาหาร ร้อยละ 26  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการ และภาวะสุขภาพโดยใช้สถิติไคสแควร์ พบว่า การได้รับนมมารดามีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) และน้ำหนักเมื่อแรกคลอด และสุขภาพเมื่อแรกคลอดมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< .05)  และไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ

ดังนั้น การดูแลให้เด็กมีภาวะสุขภาพที่ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติตามวัย ควรมีการเตรียมความพร้อมแก่มารดาในการดูแลบุตรตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุตรแก่มารดาวัยรุ่น

Growth, Development and Health status among children under five years old who were born from adolescent mothers

The purposes of this descriptive research was to identify growth, development, and health status of children under five years old who were born from adolescent mothers. Samples were 200 children under five years old of teenage mothers receiving health services at Well-Baby Clinics of the hospital under the Ministry of Public Health, Phayao Province. Research instruments were a development form and health status questionnaire, weighing apparatus, height measurement, and pediatric growth charts to assess growth. After the parent signed consent researcher explain the parent to fill out the general information questionnaire and answer health status of the child then take the child to weighing and height measurement to evaluate the growth and assess development by using Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM). Data were analyzed by using descriptive statistics and testing the relationship between factors affecting growth and development by Chi-square test.

                The results revealed that the growth of children under five years of age was normal weight (72.5%), 30% was lower than standard and 12.5% was higher than standard. Height for age was normal (75%), 17% was below standard and 8% was above standard. The development were normal (92.5%), 7.5% was delayed development. When classified as each component, the results found that language development was the most suspects delayed (8.5%), 6.5% was slowly development of gross motor. Health status was at very good, good, and poor (29%, 62.5%, 8.5% respectively). The most common health problems in the child were respiratory disease (82%), gastrointestinal health problem (26 %), dental caries (7%), and congenital abnormality (6.5%). The result of testing the relationship between factors affecting growth and development by Chi-square test revealed that breastfeeding was significantly related with the growth (P < .05) and health status at birth related significantly with the development (P < .05). Moreover,

there was no correlation between health status and any factors. To promote optimal good health, normal growth, and development, health care providers should prepare teenage mothers to gain more knowledge and skills in caring for children earlier since antenatal until postpartum period.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-25

How to Cite

อ้นด้วง ณ., ทาทาน ส., & ปัญจธรรมเจริญ น. (2018). การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น. Journal of Nursing and Health Research, 19(3), 59–71. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/128160