ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวด ของผู้คลอดที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน Effects of Labor Support on Pain and Pain Coping Among Parturients Undergoing Oxytocin Augmentation

Authors

  • วรินทร์ธร สุขกาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
  • ฉวี เบาทรวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นันทพร แสนศิริพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

การสนับสนุนในระยะคลอด, ความเจ็บปวด, การเผชิญความเจ็บปวด, ผู้คลอดที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน, Labor support, Pain, Pain coping, Parturient undergoing oxytocin augmentation

Abstract

บทคัดย่อ

         ความเจ็บปวดในการคลอดเป็นสาเหตุของความไม่สุขสบายและทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะในผู้คลอดที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน ดังนั้นการช่วยเหลือผู้คลอดให้สามารถเผชิญกับ
ความเจ็บปวดจึงเป็นบทบาทสำคัญของพยาบาลผดุงครรภ์ การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวดของ
ผู้คลอดที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้คลอดที่มาคลอด ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ระหว่างเดือน กันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 44 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละเท่า ๆ กัน และจับคู่ทั้งสองกลุ่มให้เหมือนกันด้วย ลำดับที่ของการมีบุตรและการเตรียมการคลอด กลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุนในระยะคลอดจากพยาบาลผดุงครรภ์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการสนับสนุนในระยะคลอดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดของเดวีส์และฮอดเนทท์ (2002)  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินความเจ็บปวดชนิดเป็นตัวเลข และแบบสังเกตการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของสเตอร์รอค ฉบับภาษาไทยโดยฉวี เบาทรวง (2526) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) และกลุ่มทดลองมีการเผชิญความเจ็บปวดดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001)  ผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่า พยาบาลผดุงครรภ์ควรให้การสนับสนุนในระยะคลอด เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการดูแลในการลดความเจ็บปวดในผู้คลอดที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน

Abstract

         Labor pain causes discomfort and suffering, especially in parturients undergoing oxytocin augmentation. Therefore, helping women to cope with labor pain is an important role of nurse-midwives. This quasi-experimental research study aimed to examine the effects of labor support on pain and pain coping among parturients undergoing oxytocin augmentation. The subjects were 44 parturients admitted to the labor unit at the Health Promotion Hospital,
Health Promotion Center Region 1 in Chiang Mai, Thailand between September and November 2017. The subjects were selected following the inclusion criteria and were assigned in an equal number into an experimental and a control group. Both groups were matched to ensure the similarity of gravida and childbirth preparation. Subjects in the experimental group received labor support from the nurse-midwife, while subjects in the control group received routine care. The research instrument was the labor support plan developed by the researcher based on the labor support model of Davies and Hodnett (2002). The data collection tools were the Numeric Pain Rating Scales and the Sturrock Labor Coping Scale, Thai version by Baosoung (1983). Data were analyzed using descriptive statistics and one way ANOVA. The study revealed that the experimental group had significantly less labor pain than the control group (p<.001). Moreover, the experimental group coped significantly better during labor than the control group (p<.001).  This findings suggest that nurse-midwives should provide labor support to improve quality of care in reducing labor pain among parturient undergoing oxytocin augmentation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ดาริกา วรวงศ์, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และวิชุดา ไชยศิวามงคล. (2554). ระดับความเจ็บปวดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอดหลังได้รับการบรรเทาปวด โดยใช้เทคนิคการหายใจ การลูบหน้าท้องและการนวดก้นกบ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 34(3), 31-39.
2. ทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษ์, นริชชญา หาดแก้ว, และจันทรมาศ เสาวรส. (2557). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบรรเทาความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรกในระยะปากมดลูกเปิดเร็วด้วยวิธีการควบคุมการหายใจกับวิธีการอยู่ในท่าที่เหมาะสม. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 25(2), 14-25.
3. ประสงค์ ตันมหาสมุทร และ บุญเลิศ วิริยะภาค. (2553). ตําราสูติศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง จํากัด.
4. Adams, E. D., & Bianchi, A. L. (2008). A practical approach to labor support. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 37(1), 106-115.
5. Bowers, B.B. (2002). Mothers’ experiences of labor support: Exploration of qualitative research. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 31(6), 742-752.
6. Burns, N., & Grove, S. K. (2010). The practice of nursing research: Conduct, critique, and utilization (7th ed.). St. Louis: Elsevier Saunders.
7. Charlton, J. E. (2005). Pain in pregnancy and labor. Core curriculum for professional education in pain (3rd ed., pp. 1-5). Retrieved from http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm? Section=Home&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=2307#TOC.
8. Corbett, C. A., & Callister, L. C. (2000). Nursing support during labor. Clinical Nursing Research, 9(1), 70-83.
9. Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2014). Williams Obstetrics (24rded). New York: McGraw-Hill C.
10. Davies, B. L., & Hodnett, E. (2002). Labor support: Nurses' self‐efficacy and views about factors influencing implementation. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 31(1), 48-56
11. Dick-Read, G. (1984). Childbirth without fear: The original approach to natural childbirth, New York: Haper & Rows Publishers.
12. Hauth, J. C., Hankins, G. D., Gilstrap III, L. C., Strickland, D. M., & Vance, P. (1986). Uterine contraction pressures with oxytocin induction/augmentation. Obstetrics & Gynecology, 68(3), 305-309.
13. Leap, N., Sandall, J.,Buckland, S., & Huber, U. (2010). Journey to confidence: Women’s experiences of pain in labour and relational continuity of care. Journal of Midwifery and Women’s Health, 55(3), 234–242.
14. Lowe, N. K. (1996). The pain and discomfort of labour and birth. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 25(1), 82-92.
15. Lowe, N. K. (2002). The nature of labor pain. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 186(5), 16-24.
16. Lowdermilk, D., Perry, S., Cashion, K., Alden, K., & Olshansky, E. (Eds.). (2016). Maternity & women's health care (11th edition. ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
17. MacKinnon, K., McIntyre, M., & Quance, M. (2005). The meaning of the nurse's presence during childbirth. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 34(1), 28-36.
18. McCaffery, M., & Beebe, A., (1989). Pain: Clinical manual for nursing practice. St. Louis: CV Mosby.
19. Melender, H. L. (2002). Fears and coping strategies associated with pregnancy and childbirth in Finland. Journal of Midwifery & Women’s Health, 47(4), 256-263.
20. Morhason-Bello, I.O., Adedokun, B.O., Ojengbede, O.A., Olayemi, O., Oladokun, A., & Fabamwo, A.O. (2009). Assessment of the effect of psychosocial support during childbirth in Ibadan, south-west Nigeria: A randomised controlled trial. The Australian and New Zealand Journal Obstetrics and Gynaecology, 49(2), 145-150.
21. Nichols, F. H., & Humenick, S. S. (2000). Childbirth education. Philadelphia: W.B. Saunders company.
22. Nilsson, C., & Lundgren, I. (2009). Women's lived experience of fear of childbirth. Midwifery, 25(2), 1-9.
23. Perry, S. E. (2006). Maternal child nursing care (3rd ed.). Missoruri: Mosby Elsevier.
24. Robinson, JN., Norwittz, E. R., Cohen, AP., McElrath, TF. & Lieberman ES. (1999). Epidural analgesia and third-or-fourth degree lacerations in nulliparas. Obstetrics and Gynecology, 94, 259-262.
25. Sauls, D. J. (2002). Effects of labor support on mothers, babies, and birth outcomes. Journal Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 31(6), 733-741.
26. Seitchik, J., Amico, J., Robinson, A. G., & Castillo, M. (1984). Oxytocin augmentation of dysfunction labor. IV. Oxytocin pharmacokinetics. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 150, 225-228.
27. Simkin, P., & Bolding, A. (2004). Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. Journal of midwifery & women’s health, 49(6), 489-504.
28. Vijatrasil, K. (1976). Touch relaxation and response to labor contractions. (Unpublished Master of Science Degree Thesis). University of Utah.

Downloads

Published

2018-04-05

How to Cite

สุขกาย ว., เบาทรวง ฉ., & แสนศิริพันธ์ น. (2018). ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวด ของผู้คลอดที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน Effects of Labor Support on Pain and Pain Coping Among Parturients Undergoing Oxytocin Augmentation. Journal of Nursing and Health Research, 19(1), 49–60. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/108176