ความสอดคล้องภายใน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของ เครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย

ความสอดคล้องภายใน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินของ เครื่องมือทดสอบการทำงานของแขนและมือข้างอ่อนแรงใน ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีก ฉบับภาษาไทย

Authors

  • เพียงรวี ปิงเมือง Faculty of Associated Medical Sciences, Chiangmai University
  • พิศักดิ์ ชินชัย Department of Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
  • จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม Department of Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University

Keywords:

upper extremity movement, stroke, hand function

Abstract

Objectives: The objectives of this study were to translate the Functional Test for Hemiplegic Upper Extremity – Hong Kong version (FTHUE-HK) into Thai version and to study the psychometric properties of the instrument including internal consistency and inter-rater reliabilities.

Study design: Developmental research design

Settings: Rehabilitation centers in Chiang Mai and Lampang provinces and Department of Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University

Subject: 30 hemiplegic patients who received services at 6 community rehabilitation centers in Chiang Mai and Lampang provinces.

Methods: Researcher asked for permission from the FTHUE-HK’s author to translate the instrument. The translation process conducted following the standard procedure. The translated instrument was tested its psychometric properties with 30 hemiplegic patients. All these subjects have been recruited to the project by purposive sampling method. Statistics used were Kuder-Richardson and Cohen’s Kappa Coefficient.

Results: Results demonstrated that content of the forward and back translated instruments were consistent. Translators used some different words but their meaning were still equivalent. Researcher adjusted some wording and formatting to the instrument to make it more understandable by most people. Assessment of psychometric properties of The Functional Test for Hemiplegic Upper Extremity – Thai version (FTHUE-Thai version) revealed a very good internal consistency (r=0.83, p<0.01) and excellent in the inter-rater reliability (r=0.96, p<0.01).

Conclusion: Test of the psychometric properties of the FHUE-Thai version revealed high reliabilities to the instrument. Therapist may consider this instrument for assessing arm and hand functions of hemiplegic clients in Thai context.

Author Biography

เพียงรวี ปิงเมือง, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiangmai University

Department of Occupational Therapy

References

1. Bureau of Non Communicable Disease. Information statistic non-communicable disease data. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2014.
2. อภิชนา โฆวินทะ, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, ปิยะภัทร เดชพระธรรม, พรพิมล มาศสกุลพรรณ, กฤษณา พิรเวช, ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์, และ คณะ. โครงการทะเบียนโรคการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน ประเทศไทย. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2550;17:31-6.
3. Kuptniratsaikul V, Kovindha A, Massakulpan P, Piravej K, Suethanapornkul S, Dajpratham P, et al. An epidemiologic study of the Thai Stroke Rehabilitation Registry (TSRR): a multi-center study. J Med Assoc Thai 2008;91:225-33.
4. Kuptniratsaikul V, Kovindha A, Dajpratham P, Piravej K. Main outcomes of stroke rehabilitation: a multi-centre study in Thailand. J Rehabil Med 2009;41:54-8.
5. Bard G, Hirschberg G, Tolleson G. Functional testing of hemiplegic arm. Physical Therapy 1964;44:1081-6.
6. Kent BE. Sensory motor testing: the upper limb of adult patients with hemiplegia. Physical Therapy 1965;45:550-61.
7. เลขา ดีรูป, อุษณีย์ สิบหมู่, ภาริส วงศ์แพทย์. ค่าเวลาปกติการ ทดสอบความสามารถของการเคลื่อนไหวแขนและมือ ด้วยเครื่องมือ Modified-Action Research Arm test ในคนปกติช่วงอายุ 50-70 ปี. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2549;16:67-74.
8. อุษณีย์ สิบหมู่, เลขา ดีรูป, วราวุธ ธีรลีกุล, ภาริส วงศ์แพทย์. ความ น่าเชื่อถือของการประเมินการทำงานของแขนและมือ ด้วย Modified action research arm test (MARAT) ในระหว่างผู้วัดในผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2549;16:52-58.
9. Bell E, Jurek K, Wilson T. Hand skill measurement: a gauge for treatment. Am J Occup Ther 1976;30:80-6.
10. Jebsen RH, Taylor N, Trieschmann R, Trotter MJ, Howard LA. An objective and standardized test of hand function. Arch Phys Med Rehabil 1969;50:311-9.
11. Wilson DJ, Baker LL, Craddock JA. Functional Test for the Hemiparetic Upper Extremity. Am J Occup Ther 1984;38: 159-64.
12. Winstein CJ, Rose DK, Tan SM, Lewthwaite R, Chui HC, Azen SP. A randomized controlled comparison of upper- extremity rehabilitation strategies in acute stroke: a pilot study of immediate and long-term outcomes. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:620-8.
13. Fong K, Ng B, Chan D, Chan E, Ma D, Au B, et al. Development of the Hong Kong Version of the Functional Test for the Hemiplegic Upper Extremity (FTHUE-HK). Hong Kong J Occup Ther 2004;14:21-9.
14. Srisatidnarakul B. Development and psychometric testing of a research instrument: psychological measuring features. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2012.
15. Kitpredaborisut B. Statistical analysis for research: a step by step approach. 6th ed. Bangkok: Faculty of Social Science and Humanities, Mahidol University; 2006.
16. Gjersing L, Caplehorn JR, Clausen T. Cross-cultural adaptation of research instruments: language, setting, time and statistical considerations. BMC Med Res Methodol 2010;10:1-10.
17. Beaton D, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Recommendations for the cross-cultural adaptation of health status measures. New York: American Academy of Orthopedic Surgeons; 2002.
18. Behling O, Law KS. Translating questionnaire and other research instruments: Problems and solutions. California: Sage; 2000.
19. Ziviani J, Rodger S, Pacheco P, Rootsey L, Smith A, Katz N. The Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children (DOTCA-Ch): Pilot study of inter- rater and test retest reliability. NZ J Occup Ther 2004;51: 17-24.

Downloads

Published

2016-08-11