การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็ม 1 ครั้งทุก 2 สัปดาห์เพื่อ บำบัดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

Authors

  • วิภาวดี ลิ้มภักดี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ชนินทร์ ลีวานันท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Keywords:

การฝังเข็ม, โรคข้อเข่าเสื่อม, WOMAC ฉบับภาษาไทย, อาการปวด, กายบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่า, acupuncture, knee osteoarthritis, WOMAC, pain, quadriceps exercise

Abstract

The efficacy of acupuncture biweekly for pain relief in knee osteoarthritis patients

Limphakdee W, Leewanun C, Kuptniratsaikul V

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty ofMedicine Siriraj Hospital

Objective: To assess the efficacy of acupuncture biweekly (once every 2 weeks) for pain relief in patients with knee osteoarthritis (OA).

Design: Randomized-controlled trial, blinded assessor

Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Subjects: Fifty eight patients with diagnosis of primary OA knee, during May – August 2012

Methods: Patients were randomly allocated into the study group receiving acupuncture 1 time per 2 weeks plus conventional treatment for OA knee or the control group receiving only conventional treatment. Both groups were allowed to take piroxicam (10 mg) for intolerable pain. All were assessed at baseline, week 5 and week 9, using the Thai version of the modified WOMAC pain subscales.

Results: The demographic data including age, sex, body mass index, and WOMAC pain score were not different between groups. At the end of the study, the modified WOMAC pain subscale of the study group significantly decreased compared to baseline, while only modified WOMAC pain on walking dimension decreased in the control group. When compared between groups, all dimensions of modified WOMAC pain subscale significantly decreased in the study group more than the control group. Moreover, the number of piroxicam taken and compliance of quadriceps exercise were also not different between the two groups.

Conclusion: Acupuncture biweekly combined with conventional treatment was effective for pain relief in knee osteoarthritis patients.

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการฝังเข็มด้วย ความถี่ 1 ครั้งทุก 2 สัปดาห์ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ใน การลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เปรียบเทียบกับ กลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์อย่างเดียว

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปิดบัง ผู้ประเมิน

สถานที่ทำการวิจัย: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย- ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กลุ่มประชากร: ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวน 58 ราย ที่มารับ การรักษาที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ตั้งแต่ พ.ค. – ส.ค. 2555

วิธีการศึกษา: คัดเลือกผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโดยใช้เกณฑ์ ของวิทยาลัยแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มสหรัฐอเมริกา (The American College of Rheumatology: ACR) จำนวน 58 ราย แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีสุ่มโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 29 ราย ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผู้ป่วย กลุ่มทดลองได้รับการฝังเข็ม 1 ครั้ง / 2 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 5 ครั้งร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ รักษาแบบอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มสามารถ รับประทานยา piroxicam (10 มก.) ในกรณีที่ปวดมากและ วัดผลในสัปดาห์ที่ 0, 5 และ 9 โดยใช้แบบสอบถาม modified WOMAC pain subscales (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritic Index) ฉบับภาษาไทย

ผลการศึกษา: ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเพศ อายุเฉลี่ย ดัชนี มวลกาย และคะแนนปวด WOMAC ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มทั้งสอง เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความปวด WOMAC ลดลงในทุกมิติเมื่อเทียบกับเริ่มต้น ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีเพียงคะแนนปวดขณะเดินลดลง แต่เมื่อ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทั้งสอง พบว่าที่ 9 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง มีคะแนนปวดลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.001) ส่วนกายบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าและจำนวน ยาแก้ปวดที่ใช้ของทั้งสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

ผลสรุป: การฝังเข็มสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวม 5 ครั้งในผู้ป่วยโรค ข้อเข่าเสื่อม ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ สามารถลดอาการ ปวดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ การรักษาแบบอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads