ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยทางคลินิกในการรักษาโรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

ธนกร ชาญนุวงค์

บทคัดย่อ

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังหรือกลุ่มอาการปวดอุ้งเชิงกรานเรื้อรังเป็นโรคในระบบทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในเพศชาย วัยรุ่นถึงวัยกลางคนเนื่องจากเกิดโรคได้ง่าย การรักษายาวนานไม่หายขาด มีผลกระทบรุนแรงต่อสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิต ในบทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ การเกิดโรค การรักษาภายใน การรักษาภายนอก การฝังเข็ม และด้านอื่นๆ ของการแพทย์แผนจีน รวมทั้งสรุปความคืบหน้าการวิจัยทางคลินิกในรักษาต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงยกระดับการวิจัยและประสิทธิภาพของการรักษาทางคลินิก

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Huang YF, Li HJ. Practical andrology. 2nd ed. Beijing: Science Press; 2011.

Li LQ, Xuan ZH. Medication experience of LI Yue-qing in treating chronic prostatitis. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2019;34(2):652-3. (in Chinese)

Liu B, Cui Y, Zheng JH. Professor Cui Yun’s academic thought on treating chronic prostatitis from “Six Depressions”. Journal of Zhejiang Chinese Medical University. 2019;43(3):232-5. (in Chinese)

Tu YL, Chen QH. Professor Chen Qihua’s experience in treating chronic prostatitis. Journal of Hunan University of Chinese Medicine. 2019;39(11):1343-5. (in Chinese)

Chen P. Traditional Chinese medicine syndrome differentiation and classification nursing for chronic prostatitis. Nei Mongol Journal of Traditional Chinese Medicine. 2016;35(5):176-7. (in Chinese).

Yu C,Wang JH. Chronic prostatitis from the perspective of blood stasis. Journal of Practical Chinese Internal Medicine. 2014;28(10):69-71. (in Chinese)

Li X, Sun ZX, Men B. Aihuo Niaotong pills combined with Bazheng san add-subtract treating damp heat type chronic prostatitis clinical research. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae. 2014;20(10):233-5. (in Chinese)

Wu G. Observation on the therapeutic effect of modified Longdan Xiegan tang on chronic prostatitis caused by dampness and heat injection. People's Military Surgeon. 2015;58(3):283-4. (in Chinese)

Zhou P, Xiao JH, Jiang Q, Zeng ZH, Luo HL, Zhou Y. The therapeutic effect of Qingre Lishi Tonglin decoction combined with tamsulosin in the treatment of chronic prostatitis with dampness heat down injection syndrome. Journal of Practical Medicine. 2016;32(12):2055-7. (in Chinese)

Tan XL, Bian TS, Yang G. Analysis of the effect of combining Wangbuliuxing tang and Maixuekang capsule on treating chronic prostatitis of Qi stagnation and blood stasis type. Contemporary Medical Symposium. 2016;14(10):152-3. (in Chinese)

Ye K, Ma XJ, Fang YG, Gao SY, Jiang YS. Clinical observation on the treatment of chronic prostatitis of qi stagnation and blood stasis type with the method of promoting blood circulation and resolving stasis. Shanxi Journal of Traditional Chinese Medicine. 2015;31(11):12-3,5. (in Chinese)

Yue XY, Fu ZF. Modified Danggui Sini tang for the treatment of 35 cases of chronic prostatitis pain of Qi stagnation and blood stasis type. Modern Traditional Chinese Medicine. 2014;34(1):27-9. (in Chinese)

Zhao B. Clinical study on the treatment of type III prostatitis (kidney deficiency and blood stasis syndrome) with compound Xuanju capsule [dissertation]. Beijing: Beijing University of Chinese Medicine; 2015. (in Chinese)

Han DD. Analysis of the therapeutic effect of traditional Chinese medicine oral administration combined with enema on chronic prostatitis of kidney deficiency dampness heat type. Guide of China Medicine. 2013;11(29):183-4. (in Chinese)

Lin YM. Clinical study on the treatment of type III prostatitis (kidney deficiency and dampness turbidity syndrome) with compound Xuanju capsules and Bixie Fenqing pills [dissertation]. Beijing: Beijing University of Chinese Medicine; 2016. (in Chinese)

Zhang DJ, Chen SH, Yao WL, Cui Y, Li HS, Wang B, et al. Overview of traditional Chinese medicine external treatment research on chronic prostatitis. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2012;53(21):1873-6. (in Chinese)

Ying YY, Ying YP, Xiang RB. Treatment of 60 cases of chronic prostatitis with Traditional Chinese Medicine retention enema. Chinese Journal of Traditional Medical Science and Technology. 2012;19(6):559-60. (in Chinese)

Liang Y. Clinical observation on 50 cases of chronic prostatitis treated with prostate massage combined with traditional Chinese medicine retention enema. China Foreign Medical Treatment. 2013;32(3):117-9. (in Chinese)

Feng YT. Discussion on the preparation process of traditional Chinese medicine patch. Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2004;13(4):504. (in Chinese)

Lu ZJ, Zhang Y, Zhang P, Su Y, Wang SB. Clinical study on the treatment of 45 cases of chronic prostatitis with damp heat and stasis syndrome by acupoint application of traditional Chinese medicine. Jiangsu Journal of Traditional Chinese Medicine. 2015;47(10):60-1. (in Chinese)

Liu SM, Xi JB, Chen XJ, Zhang YY, Huang Z, Zhang KS. Clinical observation of acupoint sticking therapy with Xiongbai Qianlie powder in the treatment of type Ⅲ prostatitis syndrome. Chinese Acupuncture&Moxibustion. 2012;32(3):201-4. (in Chinese)

Luo HW. Xianling Dahuang tang hip bath treatment for chronic prostatitis. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae. 2012;18(12):289-90. (in Chinese).

Li DD, Ma W, Wang B, Liu CX. Clinical observation of 52 cases by bath fumigation method of Dredging Prostate Collaterals decoction for the treatment of chronic prostatitis with qi stagnation and blood stasis. Chinese Journal for Clinicians. 2015;43(12):40-3. (in Chinese)

Zhao YD, Han DY, Xu Y, He TY. Observation on the therapeutic effect of acupuncture at Huangfu Mi meridian points on 50 cases of chronic prostatitis. Journal of Gansu College of Traditional Chinese Medicine. 2012;29(3):59-60. (in Chinese)

Huang SM, Feng XX, Chen L, Ma GZ. Acupuncture combined with acupoint injection for the treatment of 35 cases of chronic prostatitis of qi stagnation and blood stasis type. Zhejiang Journal of Traditional Chinese Medicine. 2016;51(3):217. (in Chinese)

Kong LF. Treatment of 100 cases of chronic prostatitis with syndrome differentiation acupuncture combined with physiotherapy. Guide of China Medicine. 2015;13(25):187-8. (in Chinese)

Shi XF. Clinical experience of acupuncture combined with massage in treatment of chronic prostatitis. China Health Standard Management. 2015;7:234-5. (in Chinese)

Wang QW, Ma YT. Clinical observation report on the treatment of 30 cases of chronic prostatitis with kidney yang deficiency by lower abdominal massage. Heilongjiang Journal of Traditional Chinese Medicine. 2012;41(5):42-3. (in Chinese)

Zhu ZH, Zeng YH. Treatment of 146 cases of chronic prostatitis with acupuncture, bleeding, and cupping therapy. Yunnan Journal of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica. 2016;37(2):49-50. (in Chinese)

Zhou L. Clinical observation on acupuncture combined with cupping for the treatment of type III B chronic nonbacterial prostatitis (damp heat stasis type) [dissertation]. Beijing: Beijing University of Chinese Medicine; 2013. (in Chinese)