การศึกษาประสิทธิผลของยาผงซานฮวาเจียกู่ในการส่งเสริมการสมานกระดูกหักในหนูทดลอง

Main Article Content

หวาง เทียนฉี
จาง เจียฮุ้ย
หนิง รั่วหนาน
สวี สิ่ง
โหว หยิง
เสี้ยว หม่าน
โอว หยาง

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการสำรวจการทำงานของยาผงซานฮวาเจียกู่ (三花接骨散) ในการส่งเสริมการสมานกระดูกต้นขาหักของหนูทดลองเป็นหลัก ในการทดลองได้กำหนดแบบจำลองหนูที่มีกระดูกต้นขากลางหักแบบปิด ทั้งหมด 40 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว โดยใช้ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มควบคุม ใช้ normal saline กลุ่ม SH -5 ใช้ผงซานฮวาเจียกู่ที่มีความเข้มข้นต่ำ 5 กรัม/กก./วัน กลุ่ม SH-10 ใช้ผงซานฮวาเจียกู่ที่มีความเข้มข้นสูง 10 ก./กก./วัน และกลุ่ม TLP ใช้ยา Teriparatide 40 ไมโครกรัม/กก./วัน ผลการตรวจ Micro-CT แสดงให้เห็นว่า ผงซานฮวาเจียกู่ มีผลต่อการส่งเสริมในการซ่อมแซมกระดูกหักในระยะเริ่มต้น หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ ปริมาตรกระดูกสัมพัทธ์ (BV/TV) ปริมาณ trabecular number (Tb.N) และความหนาแน่นของกระดูก (BMD) ของกลุ่ม SH-5 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ภาพเอ็กซ์เรย์และผลการย้อมสี Hematoxylin-Eosin แสดงให้เห็นว่าผงซานฮวาเจียกู่ สามารถส่งเสริมการสร้างกระดูกใหม่และการสร้าง callus ได้ โดยสรุป ผงซานฮวาเจียกู่สามารถส่งเสริมการสมานกระดูกหักในหนูทดลองได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Court-Brown CM, Caesar B. Epidemiology of adult fractures: a review. Injury. 2006;37(8):691-7.

Glowacki J. Angiogenesis in fracture repair. Clin Orthop Relat Res. 1998;355(Suppl 1):82-9.

Schindeler A, McDonald MM, Bokko P, Little DG. Bone remodeling during fracture repair: the cellular picture. Cell Dev Biol. 2008;19(5):459–66.

Tsiridis E, Upadhyay N, Giannoudis P. Molecular aspects of fracture healing: which are the important molecules. Injury. 2007;38(suppl 1):S11-25.

Marsell R, Einhorn TA. The biology of fracture healing. Injury. 2011;42(6):551–5.

Giannoudis PV, Einhorn TA, Marsh D. Fracture healing: the diamond concept. Injury. 2007;38(Suppl 4):S3-6.

Baht GS, Vi L, Alman BA. The role of the immune cells in fracture healing. Curr Osteoporos Rep. 2018;16(2):138–45.

Schlundt C, Khassawna TE, Serra A, Dienelt A, Wendler S, Schell H, et al. Macrophages in bone fracture healing: their essential role in endochondral ossification. Bone. 2018;106:78–89.

Pajarinen J, Lin T, Gibon E, Kohno Y, Maruyama M, Nathan K, et al. Mesenchymal stem cell-macrophage crosstalk and bone healing. Biomater. 2019;196:80-9.

Annamalai RT, Turner PA, Carson WF, Levi B, Kunkel S, Stegemann JP. Harnessing macrophage-mediated degradation of gelatin microspheres for spatiotemporal control of BMP2 release. Biomater. 2018;161:216–27.

Nakamura Y, Sugita Y, Nakashima S, Okada Y, Yoshitomi M, Kimura Y, et al. Alternatively activated macrophages play an important role in vascular remodeling and hemorrhaing in patients with brain arteriovenous malformation. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016;25(3):600–9.

Nuñez SY, Ziblat A, Secchiari F, Torres NI, Sierra JM, Iraolagoitia XLR, et al. Human M2 macrophages limit NK cell effector functions through secretion of TGF-beta and engagement of CD85j. J Immunol. 2018;200(3):1008–15.

Lee A, Cooper MG, Craig, JC, Knight JF, Kenelly JP. The effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on postoperative renal function: a meta-analysis. Anaesth and Intensive Care. 1999;27(6):574–80.

Romsing J, Moiniche S. A systematic review of COX-2 inhibitors compared with traditional NSAIDs, or different COX-2 inhibitors for postoperative pain. Acta Anaesthesiol Scand. 2004;48(5):525–46.

Liu HF, Chen JJ, Yang PS, Zhang LZ, Dong RA, Liu DM, et al. Study on the mechenism of raise GH level and accelerrate in bone union with San-Hua bone connecting powder. Chinese Journal of Traditional Medical Traumatology & Orthopedics. 1998;6(2):9-13. (in Chinese)

Liu HF, Yang PS, Chen JJ, Liu GZ, Wang PW. The effect of Chinese medicine San-Hua powder on GH-secreting cells of pituitary gland in postfracture rats. Chinese Journal of Traditional Medical Traumatology & Orthopedics. 1998;6(5):7-11. (in Chinese)

Tang GM, Wang SL, Wang HM, Xhen XM, Tang YQ, Gao SN, et al. Clinical experimental study of union by powder of three flowers for bone-knitting. Chinese Journal of Traditional Medical Traumatology & Orthopedics. 1995;3:16-21. (in Chinese)

Marturano JE, Cleveland BC, Byrne MA, O'Connell SL, Wixted JJ, Billiar KL. An improvedmurine femur fracture device for bone healing studies. J Biomech. 2008;41(6):1222-8.

Zhang LF, Qi J, Wang JS, Qian ND, Zhou Q, Yang J, et al. Establishing and evaluating of mouse closed femur fracture. Orthopedic Journal of China. 2010;18(2):143-6. (in Chinese)

Jiang M, Liu RW, Liu LX, Kot A, Liu XP, Xiao WW, et al. Identification of osteogenic progenitor cell-targeted peptides that augment bone formation. Nat Commun. 2020;11(1):4278.

Zhu C, Jiang HF, Zhou XQ, Zhang ZR, Wu Y, Fang HJ, et al. Blood circulation activating effect of Sanqi (Radix Notoginseng) on venous thromboembolism rat. J Tradit Chin Med. 2021;41(5):753-61.

Lai XH, Xiu CK, Wang X, Fang JY, Yang J, Lei Y. Efficacy of Renshen Sanqi Chuanxiong formula for preventing vascular aging. J Tradit Chin Med. 2019;39(6):780-93.

Orgah JO, He S, Wang YL, Jiang MM, Wang YF, Orgah EA, et al. Pharmacological potential of the combination of Salvia miltiorrhiza (Danshen) and Carthamus tinctorius (Honghua) for diabetes mellitus and its cardiovascular complications. Pharmacol Res. 2020;153:104654.

Zheng YQ, Zeng JX, Lin JX, Xia YF, He GH. Herbal textual research on Chuanxiong Rhizoma in Chinese classical prescriptions. China Journal of Chinese Materia Medica. 2021;46(16):4293-9. (in Chinese)

Zhang W, Song DR, Lin KL, Wang XX, Wei L, Xing J. Literature research and status analysis on clinical application of Guizhi Fuling formula. China Journal of Chinese Materia Medica. 2020;45(23):5789-96. (in Chinese)

Xie JY, Zhang DP, Liu C, Wang LC. A periodic review of chemical and pharmacological profiles of Tubiechong as insect Chinese medicine. RSC Adv. 2021;11(54):33952-68.

Zhang YL, Jiang JJ, Shen H, Chai Y, Wei X, Xie YM. Total flavonoids from Rhizoma Drynariae (Gusuibu) for treating osteoporotic fractures: implication in clinical practice. Drug Des Devel Ther. 2017;11:1881-90.

Zhou YX, Zhang RQ, Rahman K, Cao ZX, Zhang H, Peng C. Diverse pharmacological activities and potential medicinal benefits of geniposide. Evid Based Complement Alternat Med. 2019;2019:4925682.

Mi BB, Li QS, Li T, Marshall J, Sai JY. A network pharmacology study on analgesic mechanism of Yuanhu-Baizhi herb pair. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):284.

Wang JM, Cao JR, Gao XL, Kang LL, Yang ZZ, Sha-Na W, et al. Chemical and pharmacological progress on a Tibetan folk medicine formula Bawei Chenxiang powder. China Journal of Chinese Materia Medica. 2020;45(9):2063-72. (in Chinese)