เทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์ทาง DNA: เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพรจีน

Main Article Content

เฉิน หรง
ถัง จั๋ว
เติ้ง ยวิน

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางดีเอ็นเอ ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในด้านการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและโรคที่มาจากพันธุกรรม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีดังกล่าวก็ได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีนโดยช่วยในเรื่องการพิสูจน์ความแท้ของตัวยาสมุนไพรจีนพร้อมใช้หรือวัตถุดิบในยาสำเร็จรูปแผนจีน บทความนี้นำเสนอภาพรวมของประวัติความเป็นมาของการพัฒนาวิธีการทดสอบเอกลักษณ์ทางสารพันธุกรรมดีเอ็นเอยาสมุนไพรจีน รวมถึงการสำรวจติดตามของทีมนักวิจัยในการพิสูจน์ความแท้ของตัวยาสมุนไพรจีนพร้อมใช้และวัตถุดิบที่ใช้ในยาสำเร็จรูปแผนจีน การวิเคราะห์เชิงปริมาณของยาสมุนไพรจีนโดยผ่านวิธีการหาปริมาณด้านดีเอ็นเอ และการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางดีเอ็นเอของยาสมุนไพรจีน ทางคณะวิจัยหวังว่าจะมีการสื่อสารติดต่อและร่วมกันทำงานกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพรจีนต่อไป

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Niu SY, Fan LL. Apple peel system plate Isatidis Radix as usual to muddle through [Internet]. 2011 [cited 2023 Apr 14]. Available from: http://news.qm120.com/s52q/ 2011052531428.htm (in Chinese)

Cheng XL. Research and development of key technology for quality control of glue crude drugs [dissertation]. Beijing: Beijing university of Chinese Medicine; 2014. (in Chinese)

Li M, Au KY, Lam H, Cheng L, But PPH, Shaw PC. Molecular identification and cytotoxicity study of herbal medicinal materials that are confused by Aristolochia herbs. Food Chem. 2014;147:332-9.

Chen R, Dong J, Cui X, Wang W, Yasmeen A, Deng Y, et al. DNA based identification of medicinal materials in Chinese patent medicines. Sci Rep. 2012;2(2):958.

Yuan Y, Deng Y, Wang J, Chen R. A rapid site-specific PCR based one-tube authentication method for saffron in crude drugs and processed herbal medicines. Electrophoresis. 2019;40(8):1251-3.

Yin XM, Gao C, Chen R, Li J, Jiang GH, Tang Z, et al. From electrophoresis detection to visual Judgment: new application of SYBR green I in the authentication of the traditional medicine Rhizoma Paridis. Int J Agric Biol. 2019;22(5):1217-22.

Yin HX, Zhang KY, Ren ZX, Zhao JW, Gao C, Chen R. Paris polyphylla var. yunnanensis genotype classification and fluorescence visual identification. Agron J. 2021;114(4):1971-80.

Chen R, Ding S, Wei YH, Yu JW, Xu RC, Luo X, et al. Ultrafast identification of Pinelliae Rhizoma using colorimetric direct-VPCR. 3 Biotech. 2021;11(12):493.

Wei YH, Ding S, Chen GY, Dong J, Du F, Huang X, et al. Real-time fluorescence and colorimetric identification of Bulbus Fritillariae using recombinase assisted loop-mediated isothermal DNA amplification (RALA). Front Plant Sci. 2022;28(13):948879.

Chen R, Wang J, Yuan Y, Deng Y, Lai X, Du F, et al. Weigh biomaterials by quantifying species-specific DNA with real-time PCR. Sci Rep. 2017;7(1):4774.

Chen R, Wu CL, Deng Y, Bian JH. DNA identification of Chinese patent medicines: a review. Pharmacy and Clinics of Chinese Materia Medica. 2016;7(2):83-6. (in Chinese)

Zhang WJ, Wei F, Ma SC. Discussions and suggestions of standard method study on traditional Chinese medicine identification with DNA molecular biological techniques. Chinese J Pharm Anal. 2020;40(12):2250-5.

Bartlett JMS, Stirling D. A short history of the polymerase chain reaction. Methods in Mol Biol. 2003;226(1):3-6.

Chen R, Lu X, Li M, Chen GY, Deng Y, Du F, et al. Polymerase chain reaction using "v" shape thermal cycling program. Theranostics. 2019;9(6):1572-9.

Chen R, Yu JW, Xu RC, Tang Z. Development and application of an ultra-fast closed-tube Real-time VPCR detection system for Pinellia pedatisecta. Chinese Traditional and Herbal Drugs. 2021;52(18):5722-8.