วารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการของคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู และโรงพยาบาลหลงหัวสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์แผนจีน และสมุนไพร เป็นเวทีสื่อกลางแลกเปลี่ยน และพัฒนาทางวิชาการและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนจีน และสมุนไพร โดยรับตีพิมพ์บทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความพิเศษ รายงานผู้ป่วย เวทีทรรศนะ ปกิณกะ วารสารสโมสร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน การรักษาด้วยการฝังเข็ม การใช้ยาสมุนไพร การนวดทุยหนา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน ทั้งทางด้านบริการ บริหาร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนจีน รวมทั้งบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์สาขาอื่น ๆ 

วารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย มีกำหนดออกเผยแพร่ 2 รูปแบบ คือ วารสารสิ่งพิมพ์ [ISSN: 2822-0145 (Print)] และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ [ISSN: 2822-0153 (Online)] ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJTCM โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ
          ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
- นิพนธ์ต้นฉบับ
- บทปริทัศน์
- บทความพิเศษ
- รายงานผู้ป่วย
- เวทีทรรศนะ
- ปกิณกะ
- วารสารสโมสร

ขอบเขตเนื้อหา
- เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน
- การรักษาด้วยการฝังเข็ม
- การใช้ยาสมุนไพร
- การนวดทุยหนา
- สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนทั้งทางด้านบริการ บริหาร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพ นวัฒกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนจีน
- การบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์สาขาอื่นๆ

ภาษาที่ใช้ในการเตรียมบทความ
- สำหรับเนื้อหา ท่านสามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษได้
- สำหรับบทคัดย่อ จะเป็น 3 ภาษา ไทย จีน และอังกฤษ

วิธีการเขียนและส่งบทความสำหรับผู้เขียนบทความ
- ศึกษาวิธีการเขียนบทความได้ที่
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJTCM/guidelines
- ศึกษาวิธีการส่งบทความผ่านระบบ THAIJO ได้ที่
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/download/248925/169303/

More Information
website: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJTCM
E-mail: hctcm.journal@gmail.com

**ทางวารสารการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความทุกขั้นตอน**