แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด -19 และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน

Main Article Content

Suppamas Punchuey

Article Details

How to Cite
1.
Punchuey S. แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด -19 และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน. Kb. Med. J. [Internet]. 2022 Jan. 31 [cited 2024 Apr. 16];4(1):83-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KBJ/article/view/254424
Section
Miscellaneous