ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อทักษะชีวิตของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The Effects of The Life Skills Development Program Using Cartoon Books Media on Life Skills Among Grade Five Students

Main Article Content

พิชญากร ศรีปะโค
รุจา ภู่ไพบูลย์
ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดรูปแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 10 - 11 ปี จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทำการสุ่มแบบไม่แทนที่โดยการจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนทั้งห้องเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้กลุ่มทดลอง 36 คน และกลุ่มควบคุม 31 คน กลุ่มควบคุม

ได้รับการสอนสุขภาพทั่วไปและการเรียนการสอนตามปกติ ส่วนกล่มุ ทดลองได้รับ โปรแกรมพฒั นาทักษะชีวิต โดยใช้หนังสือการ์ตูน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชุดหนังสือการ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวนสิบเอ็ดเรื่อง และโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย สถิติ ไคสแควร์ (Chi-square test) และสถิติที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่ม ทดลองภายหลงัได้รบั โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูน สูงกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมนี ยั สำคัญทางสถิติ(p<.05) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูน ช่วยให้เด็กวัยเรียนมีทักษะชีวิตดีขึ้น

Abstract
This quasi-experimental research, a randomized two group pretest - posttest design aimed to investigate the effects of the Life Skills Development Program using cartoon books media on life skills
among the fifth grade students. Participants included 10 and 11 year old of the fifth grade students from one elementary school in Bangkok. Using simple random sampling to select the students by a class, 36
students were placed in experimental groups and 31 students were placed in control groups. The experimental group was given the Life Skills Development Program using cartoon books media and the control group received general health education and the usual instruction. Research instruments included a demographic data questionnaire, the life skills measurement forms for elementary level students, the eleven books of life skills development cartoon books media set for elementary school
students, and the life skills development program using cartoon books media developed by the researcher. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square test and t-test. The results after receiving the life skills development program using cartoon books media revealed that the mean score of life skills of the experimental group was higher than before receiving the program at a significance level of .05 and the mean score of life skills of the experimental group were higher than the control group at a significance level of .05 Results from this study demonstrated that the Life Skills Development Program using cartoon books media can improve life skills for school-aged children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศรีปะโคพ, ภู่ไพบูลย์ร, คงศักดิ์ตระกูลช. ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อทักษะชีวิตของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The Effects of The Life Skills Development Program Using Cartoon Books Media on Life Skills Among Grade Five Students. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2021Jun.13];14(1):71-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/8726
Section
Research Articles