ผลของการเสริมสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อ คุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหา ภาวะการนอนไม่หลับ

Main Article Content

เปี่ยมสุข แดงเครือ
กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
วันดี กฤษณพันธ์
เอกราช บำรุงพืชน์

Abstract

กระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อน ถูกใช้เป็นสมุนไพรในการบำรุงร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพมาเป็นระยะเวลา นาน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินผลของการรับประทานสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อ คุณภาพการนอนหลับ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และความปลอดภัย โดยมีรูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นแบบสุ่มชนิดปกปิดสองด้าน มีกลุ่มควบคุม ผู้เข้าร่วมวิจัยเพศชายจำนวน 38 คน ที่มีปัญหาภาวะการนอนไม่หลับ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมุนไพร (จำนวน 20 คน) และกลุ่มยาหลอก (จำนวน 18 คน) ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะรับประทานสมุนไพรหรือยาหลอก วันละ 1 แคปซูล (500 มก.) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกประเมินคุณภาพการนอนหลับด้วยแบบประเมิน PSQI และคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพด้วยแบบประเมิน SF - 36 รวมทั้งตรวจวัดตัวชี้วัดการทำงานของตับและไต ที่ระยะเวลา 6 และ 12 สัปดาห์ ผลการ ศึกษาพบว่า การรับประทานสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนเสริม ช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น 51.35% (P < 0.001) ที่ระยะเวลา 6 สัปดาห์ และ 59.88% (P < 0.001) ที่ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ การรับประทานสมุนไพรเสริม ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ของค่าการทำงานตับและไต สรุปผลการศึกษา การรับประทานสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนเสริม ช่วยทำให้คุณภาพการนอนหลับ และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหาภาวะการนอนไม่หลับดีขึ้นได้

 

The Effect of Herbal Nutrition Supplement Containing Kaempferia parviflora, Butea superba and Deer Velvet Antler on Sleep Quality and Health-Related Quality of Life in Men with Insomnia

Kaempferia parviflora (KP), Butea superba (BS), and Deer velvet antler (DVA) have long been used in traditional medicines for their regenerative and tonic properties. The objective of this study was to evaluate effect of herbal nutrition supplement containing KP, BS, and DVA on sleep quality, health-related quality of life and its safety. The study design was a randomized, double-blind, placebo - controlled trial. Thirty - eight men with insomnia were recruits. Subjects were randomized to receive whether herbal nutrition supplement containing KP, BS, and DVA (n = 20) or placebo (n = 18) one capsule daily for 12 weeks. Subjects were assessed quality of sleep and life by PSQI and SF - 36 respectively as well as biomarkers of liver and kidney function after 6 and 12 weeks of administration. The consumption of herbal nutrition supplement containing KP, BS, and DVA showed improvement of sleep quality 51.35% at week 6 (P < 0.001) and 59.88% at week 12 (P < 0.001) compared to the placebo. There were also improvements of health - related quality of life both physical and mental health. Moreover, there were no changes in biomarkers of liver and kidney function. This herbal nutrition supplement containing KP, BS, and DVA could improve sleep quality and health - related quality of life in men with insomnia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
แดงเครือเ, วงศ์ศุภสวัสดิ์ก, กฤษณพันธ์ว, บำรุงพืชน์เ. ผลของการเสริมสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อ คุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหา ภาวะการนอนไม่หลับ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Jun.7];17(1):96-106. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/57563
Section
Research Articles