การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies

Authors

  • จารีศรี กุลศิริปัญโญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

การพัฒนา, ตัวบ่งชี้, เกณฑ์การประเมิน, สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, Development, Indicator, Criterion, Register Nurses Competencies

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะด้านจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมาย, สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ, สมรรถนะด้านภาวะผู้นำการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ, สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย, สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ, สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และสมรรถนะด้านสังคม โดยอาศัยวิธีการเดลฟายเป็นเทคนิคที่มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน ตอบแบบสอบถามจำนวนสามรอบ โดยในแต่ละรอบผู้วิจัยจะสรุปคำตอบของรอบนั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตอบคำถามในรอบถัดไป การสอบถามจะหยุดลงเมื่อได้ข้อสรุปที่มั่นคง และได้ค่าทางสถิติ ข้อสรุปพบว่าเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เป็นดังนี้ สมรรถนะที่ 1 มี 7 ตัวบ่งชี้ 25 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 2 มี 5 ตัวบ่งชี้ 94 เกณฑ์ ประเมิน, สมรรถนะที่ 3 มี 3 ตัวบ่งชี้ 12 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 4 มี 4 ตัวบ่งชี้ 20 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 5 มี 3 ตัวบ่งชี้ 15 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 6 มี 2 ตัวบ่งชี้ 9 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 7 มี 3 ตัวบ่งชี้ 12 เกณฑ์ประเมิน และ สมรรถนะที่ 8 มี 1 ตัวบ่งชี้ 5 เกณฑ์ประเมิน จากนั้นนำเครื่องมือไปทดลองใช้กับหัวหน้าหอผู้ป่วย, หัวหน้าเวร และบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยรวม เท่ากับ .9868 แล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจากสี่ภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ 16 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 คน ภาคกลาง 30 คน และภาคใต้ จำนวน 30 คน รวม 112 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่นซ้ำอีกครั้ง ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเชื่อมั่นโดยรวม เท่ากับ .9810 และพบว่าพยาบาลมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพสูงสุด และสมรรถนะที่เป็นไปได้มากในการนำไปใช้คือ สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล

The purpose of this study were to create the evaluated indicator and criteria of register nurses competencies. Eight evaluated criteria were : 1) the Ethics, Code of conduct and the Law; 2) Core Nursing and Midwifery Practices; 3) Professional Characteristics; 4) Leadership, Management, and Quality Improvement; 5) Academics and Research competencies; 6) Communication and Relationship; 7) Information Technology and Social Competency. The criterions were developed by 20 experts answer questionnaires in three In each round, the preparation of a summary of the answers to the questions surrounding it as the basis for the next round. It is believed that the answer in each round is a scalar to “correct” more inquiry which finally stops on a solid conclusion and statistics. The conclusion showed that, the first competency has seven indicators and 25 criterions, the second has five indicators and 94 criterions, the third has three indicators and 12 criterions, the forth has four indicators and 20 criterions, the fifth has three indicators and 15 criterions, the sixth has two indicators and nine criterions, the seventh has three indicators and 12 criterions and the eighth has one indicator and five criterions. The instruments were checked for their reliability by head nurse and incharge nurse who use them to evaluate the biginner nurses, the figure were 0.9868. Then retested by the sample from four parts of Thailand are 16 from North, 36 from Northeast, 30 from Central and 30 from South part, totally 112 persons. The figure were 0.9810. And found that a highest average was Professional Characteristics competency. Regarding the possibility to use the evaluating register nurses competencies were show that the Core Nursing and Midwifery Practices and Communication and Relationship received the high level and others received the medium level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
กุลศิริปัญโญ จ. การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 1];16(2):123-30. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40295