คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis

Authors

  • วาปี ครองวิริยะภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • สุชาดา รัชชุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

คุณภาพบริการพยาบาล, แผนกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลเอกชน, Nursing service quality, Out-patient units, Private hospitals

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกและกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครจำนวนอย่างละ 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน กลุ่มผู้มารับบริการ ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการและแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบหาค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ .97 เท่ากัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วยสถิติค่าที (t-independent) ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก (\inline \bar{x} = 4.00) 2. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก (\inline \bar{x} = 4.11) 3. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ระหว่างพยาบาลวิชาชีพและผู้รับบริการโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

The purpose of this study was to analyze and measures the perception degree of nursing service quality perceived by staff nurses and patients at the outpatient units, Private Hospitals, Bangkok Metropolis. The data were derived from 200 staff nurses, selected by multi-stage sampling and 200 patients, selected by accidental sampling. The total population was 400. Data were collected by using 2 sets of questionnaires:Nursing Service Quality perceived by staff nurses and Nursing Service Quality perceived by patients. The content validity was established by a panel of the experts. The questionnaires were tested for reliability by Cronbach’s alpha coefficients were .97. The data were analyzed by using frequency percentage, mean, standard deviation and t-independent. The major findings were as follows: 1. The nursing service quality perceived by patients, at the out-patient units, Private Hospitals, Bangkok Metropolis was at the high level (\inline \bar{x} = 4.00). 2. The nursing service quality perceived by staff nurses, at the out-patient units, Private Hospitals, Bangkok Metropolis was at the high level (\inline \bar{x} = 4.11). 3. The nursing service quality at the out-patient units, Private Hospitals, Bangkok Metropolis perceived by staff nurses and patients, were overall significantly difference at .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ครองวิริยะภาพ ว, รัชชุกูล ส. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):97-105. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39765