การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century

Main Article Content

ศิริพร พุทธรังษี
ชวลี บุญโต
สายสมร เฉลยกิตติ
นุชรัตน์ มังคละคีรี
หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม

Abstract

ปัญหาสุขภาพในศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับความเจริญด้านวัตถุ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เกิดปัญหาสุขภาพจากความอุดมสมบูรณ์ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายบุคลากรทางสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะให้ประชาชนในยุคนี้ แต่การที่บุคลากรทางสุขภาพจะสามารถดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองก่อนเพื่อให้เป็นแบบอย่างและมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่ให้บริการแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรทางการพยาบาลจึงควรนำความรู้มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน และพฤติกรรมสุขภาพทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร การออกำลังกายการพักผ่อนและการลดภาวะเครียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้อย่าง

Health problems in the 21st century is related to the modern lifestyles and new technology that cause people, particularly health care providers to have sedentary lifestyles which leads them to have health problems, non-communicable disease. This challenges healthcare providers to be the good role model to others by performing healthy lifestyles; having healthy eating habit, doing exercise, taking enough rest, reducing stress, and living and working in the good environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พุทธรังษีศ, บุญโตช, เฉลยกิตติส, มังคละคีรีน, ขาวเอี่ยมห. การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Jul.16];16(2):8-14. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628
Section
Academic articles