การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing

Authors

  • ชฎาภา ประเสริฐทรง กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต

Keywords:

การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบ, การพยาบาลครอบครัว, Solution-Focused Brief Therapy, Family Nursing

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนทำการบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อการบำบัดในการพยาบาลครอบครัว โดยการนำเทคนิคคำถาม 3 ประการ ได้แก่ 1) คำถามปาฏิหาริย์ 2) ข้อยกเว้น และ 3) คำถามที่มีระดับขั้นในการตอบ มาใช้ในกระบวนการพยาบาล คือ การประเมินปัญหาที่แท้จริงของครอบครัว การพยาบาลครอบครัว และการประเมินผล ซึ่งหากพยาบาลวิชาชีพได้ฝึกใช้จนชำนาญเป็นทักษะจะทำให้การพยาบาลครอบครัวมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย และครอบครัวอย่างแท้จริง

This article aims to the applied solution-focused brief therapy (SFBT) in Family Nursing is the therapeutic communication by the three questions are : 1) miracle question 2) exceptions and 3) scaling question. Use the nursing process to assess the real problems of the family, family nursing and nursing evaluation. If profession nurses are practicing skills and expertise to make a family nurse effectively. Benefits to the patient and family.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ประเสริฐทรง ช. การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):1-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39627