ครอบครัวบำบัด : การให้การปรึกษา และการเสริมสร้างพลัง การคิดเชิงบวกในครอบครัว Family Therapy: Counseling and Empowerment of positive thinking in family

Main Article Content

สายสมร เฉลยกิตติ
นริสา วงศ์พนารักษ์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวบำบัด บทบาทพยาบาลในครอบครัวบำบัด เป้าหมายของการให้การปรึกษา เทคนิคของการให้การปรึกษา ประโยชน์ของการให้การปรึกษา การประยุกต์การให้การปรึกษา การเสริมสร้างพลังการคิดเชิงบวก และการอภิปรายเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังการคิดเชิงบวกในครอบครัว ครอบครัวเป็นแหล่งการเรียนรู้ทุกสิ่งแห่งแรกที่สำคัญของบุคคลนับจากวัยเด็กจนกระทั่งวัยชรา บุคคลที่แข็งแรงมักมาจากการมีครอบครัวที่แข็งแรง และเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงสังคมที่แข็งแรงได้ด้วย ดังนั้น การสร้างความแข็งแรงในครอบครัวด้วยการเสริมสร้างพลังการคิดเชิงบวกในสังคมโลกยุคใหม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

The purpose of this article were to explain more about family therapy, nurse’s role in family therapy, goals of counseling, techniques of counseling, contributions of the counseling approaches, applications of the counseling and empowerment of positive thinking, empowerment of positive thinking, and a discussion of the integrative empowerment of positive thinking perspective. Family is the first learning place of an individual in the world. Starting from childhood until old age, people learn everything from their family, and healthy individuals within healthy families are at the core of healthy society. Therefore, empowerment of positive thinking in family can be added for creating a strong
family in the new society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เฉลยกิตติส, วงศ์พนารักษ์น. ครอบครัวบำบัด : การให้การปรึกษา และการเสริมสร้างพลัง การคิดเชิงบวกในครอบครัว Family Therapy: Counseling and Empowerment of positive thinking in family. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Sep.26];16(1):14-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/35130
Section
Academic articles