ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง Lived Experience of Thai Older People Living with Hypertension

Authors

  • ปุลวิชช์ ทองแตง ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • จันทร์จิรา สีสว่าง ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Keywords:

ประสบการณ์ชีวิต, ผู้สูงอายุไทย, โรคความดันโลหิตสูง, lived experience, Thai older people, Hypertension

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดเพชรบุรี เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจำนวน 30 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึกแถบเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงไปในทางลบตามการรับรู้และประสบการณ์ของตนเอง และการให้ความหมายต่อโรคความดันโลหิตสูงนั้นก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดูแลตนเองที่ดีขึ้น เช่น การควบคุมอาหาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอื่น การออกกำลังกาย การจัดการกับความเครียด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการจัดการกับความเจ็บป่วยเรื้อรังกับสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรสุขภาพซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของการดูแลตนเองของผู้ให้ข้อมูล คือ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ประกอบอาชีพได้ และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของโรคผลการศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสุขภาพให้การพยาบาลโดยคำนึงถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

This qualitative research was designed to explore the lived experience of Thai older people with hypertension in Phetchaburi Province. The purposive sampling was used to select 30 subjects who were aged 60 years and older. Data were gathered using in-depth interviews and tape recording. All interviews were analyzed by using content analysis. Results from the study accurately reflcted that the defiition of hypertension, provided by key informants with Hypertension, was depended on their perception and their fist-hand experiences. Providing the meanings of hypertension were certainly contributed to better life ways for living with hypertension such as balancing food consumption, sharing experiences, focusing on exercise and stress management. Moreover, the key informants made networking for illness management which enables older people to manage to live with hypertension with free from complication diseases with their family members and health care providers. The important goal of self care for key informants with hypertension was staying alive and living without complications of hypertension. The fidings of this study could be helpful for health care providers for better understanding the differences of hypertensive older peoples’ experiences. It would help them become more aware of need and expectation of hypertensive older people.

Downloads

How to Cite

1.
ทองแตง ป, สีสว่าง จ. ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง Lived Experience of Thai Older People Living with Hypertension. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Feb. 4 [cited 2024 Jul. 22];15(3):288-95. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/30653