คุณภาพชีวิต: การศึกษาในผู้สูงอายุไทย Quality of Life: A Study of Elderly in Thailand

Main Article Content

นริสา วงศ์พนารักษ์
สายสมร เฉลยกิตติ

Abstract

ผู้สูงอำทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชำกรสูงอายุ ประเทศไทยก้าวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 การเพิ่มขึ้นของประชำกรวัยสูงอายุ การมีอายุยืนยาวขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทุกด้านในทางที่เสื่อมถอยลง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและทำให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ของบุคคล ในบริบทที่ดำรงชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและระบบคุณค่ำของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวังมาตรฐาน และการตระหนักของแต่ละบุคคล บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย นโยบายการดูแลผู้สูงอายุ และแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุสำมารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

Nowadays, all countries are facing a situation of rapidly increasing aging population. Thailand has entered the aging society since 2005. Increasing in the elderly population, the longevity and changing in all aspects of the elderly in a deteriorated affect to their quality of life and many problems, especially health problems. They live and in relation to their goals, expectations, standards, and concerns. Quality of life is individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which This article aims to describe the quality of life of and the study of elderly’ quality of life in Thailand, policies on the elderly, and the guideline to promote quality of life. The responsible organizations can develop the plan for promoting the quality of life and health of the elderly in aging society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วงศ์พนารักษ์น, เฉลยกิตติส. คุณภาพชีวิต: การศึกษาในผู้สูงอายุไทย Quality of Life: A Study of Elderly in Thailand. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Sep.26];15(3):ุุ64-70. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/30230
Section
Academic articles