ภาวะซึมเศร้า : ปัญหาสุขภาพจิตสำคัญในผู้สูงอายุ Depression: A Signifiant Mental Health Problem of Elderly

Main Article Content

นริสา วงศ์พนารักษ์
สายสมร เฉลยกิตติ

Abstract

วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมไปในทางเสื่อม ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหา สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายจากปัญหาด้านร่างกายเพราะความเสื่อม ทำให้มีความไม่สุขสบาย ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ ประกอบกับบทบาททางสังคมลดลง และอยู่ในภาวะพึ่งพาลูกหลาน จึงทำให้ผู้สูงอายุซึมเศร้าได้ง่าย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้าและการประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งพยาบาลสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันภาวะซึมเศร้า การบำบัดรักษาและการช่วยเหลือตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีและมีความผาสุกในช่วงวัยท้ายของชีวิต


The elderly face physical, mental and social decline. As a result, majority of the old age had mental health problem, particularly the incidence of depression. Depression is due to the deterioration of the physical problem. The old age with depression usually feel uncomfortable that affect to the mental health status of the elderly. The old age must dependence and autonomy in their children. Therefore, these cause them depressed easily. This article aims to review the current situation and the mental health status of the elderly, depression and depressive assessment, and the guideline for helping the elderly with depression. Nurse who is responsible for caring the elderly can be used this knowledge including promote good mental health, protect depression, care for the old age with depression, and restore them to be healthy elderly in the late of their lives.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วงศ์พนารักษ์น, เฉลยกิตติส. ภาวะซึมเศร้า : ปัญหาสุขภาพจิตสำคัญในผู้สูงอายุ Depression: A Signifiant Mental Health Problem of Elderly. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Sep.26];15(3):24-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/30214
Section
Academic articles