ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด

Authors

  • อรกมล พูนเสมอ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นารีรัตน์ จิตรมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อรพรรณ โตสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

เคมีบำบัด, ความผาสุก, ผู้สูงอายุ, ทักษะในการดูแลตนเอง, Chemotherapy, Well-Being, Older, Skills of Self-Care

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
พูนเสมอ อ, วิโรจน์รัตน์ ว, จิตรมนตรี น, โตสิงห์ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2014 Dec. 8 [cited 2023 Dec. 9];15(2):368-77. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/25313