ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด

Main Article Content

อรกมล พูนเสมอ
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
นารีรัตน์ จิตรมนตรี
อรพรรณ โตสิงห์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พูนเสมออ, วิโรจน์รัตน์ว, จิตรมนตรีน, โตสิงห์อ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Jul.4];15(2):368-77. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/25313
Section
Research Articles