การให้การปรึกษาทางสุขภาพกับชายรักเพศเดียวกัน Health Counseling in Homosexuality Males

Main Article Content

นริสา วงศ์พนารักษ์
สายสมร เฉลยกิตติ

Abstract

พยาบาลเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลผู้รับบริการทุกกลุ่มในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น การให้การปรึกษาทางสุขภาพจึงเป็นวิธีการช่วยเหลือวิธีหนึ่งที่พยาบาลสามารถทำได้ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพได้ตามศักยภาพของเขา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อธิบายสถานการณ์ด้านสุขภาพของชายรักเพศเดียวกัน กระบวนการการให้การปรึกษาทางสุขภาพ คุณลักษณะของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาทางสุขภาพกับชายรักเพศเดียวกัน และข้อเสนอแนะในการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเฉพาะสำหรับกลุ่มนี้

Nurses are key health care providers throughout the health care system. Counseling as a tool, is often needed for assistance in coping with health problems particularly in homosexuality males. This article addresses health counseling in homosexuality males. First, health situation of homosexuality males. Next, the process of health counseling and nurse’s characteristics for health counseling in homosexuality males. Finally, recommendations for research and nursing implementation are suggested

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วงศ์พนารักษ์น, เฉลยกิตติส. การให้การปรึกษาทางสุขภาพกับชายรักเพศเดียวกัน Health Counseling in Homosexuality Males. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Sep.26];15(2):123-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/25167
Section
Academic articles