การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่ดี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Authors

  • ณัชชามน เดือนแจ้ง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าวุ้ง

Keywords:

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดี, พยาบาลวิชาชีพ, การรับรู้, positive practice environment, professional nurses, perception

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมูลคือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพ มีการรับรู้ในเรื่องของการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่มองเห็นในภาพรวมและภาพกว้าง ทั้งในส่วนของสถานที่ทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี การมีผู้นำและเพื่อนร่วมงานที่ดีที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้การยอมรับและการให้รางวัล การมีโอกาสได้พัฒนาตนเองทั้งในส่วนของการประชุมวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาต่อ รวมถึงรับรู้ในเรื่องนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานในการพัฒนาเพื่อการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าวุ้ง ควรได้รับการพัฒนาในเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพให้มากขึ้น การจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านต่างๆในโรงพยาบาลที่ให้พยาบาลมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำทีม มีการพิจารณาขั้นตอนและวิธีการในการให้รางวัลที่สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในภาพรวมขององค์กร มีการวางระบบและกลไกในเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมีการวางระบบการบริหารจัดการที่ครบวงจรในด้านเครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น และมีการวางนโยบายในเรื่องของการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานที่มีผลดีต่อสุขภาพ มีการทบทวนเชิงระบบในการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางเดินวิชาชีพ และทางการศึกษาอบรม รวมถึงการวางนโยบายและระบบที่สำคัญ ในการนำไปสู่การดำเนินการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีที่เป็นรูปธรรมต่อไป

Perception of Professional Nurses on Promoting Positive Practice Environment of Nursing Department at Thawung Hospital Lopburi Province

This research was qualitative study. The purpose is to study and collect a preliminary data on the perception of professional nurses toward promoting positive practice environment of nursing department at Thawung hospital Lopburi province. The research instrument was a focus group. It was participated voluntarily by nine professional nurses. The data were analyzed by using content analysis. The finding was as followings, the participating professional nurses recognize the promoting positive practice environment in both overall and wide image. This means promoting on their workplace, medical equipment and good environment that facilitate and support their works and health. Also, leaders and colleagues keep an open mind on any suggestions, respect to each other both in acceptance and rewards. Furthermore, the promotion also includes an opportunity on self-development either during meeting, training or higher education that nurses should acknowledge policy of occupational health and safety at workplace. To develop on promoting positive practice environment, nursing department of Thawung hospital should get a development about building relationships and giving a respect to each other and multidisciplinary. Organization structure management in hospital should allow nurses be a part of team as a leader to consider personnel of value and pride rewards procedure. For example, setting complaint and suggestion system. Furthermore, the management system should provide completely important and necessary medical equipment; also have a policy of good work-life balance. In addition, the hospital should re-consider systematically in developing nurses both in future career path and education including the policy of positive practice environment due to concrete result.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
เดือนแจ้ง ณ. การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่ดี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Jan. 28];18(suppl.2):335-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101718