ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บพันทิปดอทคอม

Main Article Content

รุจา ภู่ไพบูลย์
ยุวดี เกตุสัมพันธ์
ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์

Abstract

สื่อออนไลน์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายภาพลักษณ์ของพยาบาลไทยที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย (เว็บไซด์พันทิป.คอม) ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547-2558 เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร จากขอ้ มลู การตอบกระทู้เกี่ยวข้องกับพยาบาลในเว็บไซด์พันทิป .คอม กลุ่มประชากรที่ได้รับการคัดเลือกตามเงื่อนไขเกี่ยวกับภาพลักษณ์พยาบาลมีทั้งสิ้น 4 กระทู้ และมีผู้เข้ามาตอบ 150 ความคิดเห็น จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสามารถจัดหมวดหมู่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพยาบาลที่ปรากฏในกระทู้สนทนา พบว่ามีการแสดงความคิดเห็นเชิงลบมากที่สุด ร้อยละ 45.3 อันดับรองลงมาคือตอบกระทู้เชิงบวก ร้อยละ 40 และอันดับสุดท้ายคือแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ที่กล่าวทั้งในเชิงบวกและลบในกระทู้เดียวกัน ร้อยละ 14.7 โดยลักษณะการตอบกระทู้เชิงบวกได้แก่ 1. การทำงานดี ทำงานร่วมกับแพทย์ 2.การเป็นผู้ให้ มีใจรัก 3.ความเสียสละในการทำงาน4.การทำงานมืออาชีพ และ 5.การมีงานทำ มั่นคง ส่วนการตอบกระทู้เชิงลบ ได้แก่ 1.พักผ่อนน้อย เสี่ยงภัย 2.ไม่มีเวลาให้ครอบครัว 3. ดุ พูดไม่ดี 4.อาชีพและรายได้ ไม่ก้าวหน้า และ 5.ขาดโอกาสในการเปลี่ยนการทำงาน และมีข้อเสนอแนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ ประชาสัมพันธ์วิชาชีพ ข้อมูลวิชาการ ข่าวสาร และการบริการการพยาบาล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และศึกษาสื่อสังคมประเภทอื่นที่มีผลต่อภาพลักษณ์พยาบาลในอนาคต

Images of Thai Nurses in Online Media: A Case Study of Pantip.com

Online media is commonly used for information exchange in Thailand. This documentary research is aimed to explore the images of nurses on “Pantip.com”, which is the most popular website in the country between 2004-2015. After selected the 4 topics on Weblog related to nursing profession according to the criteria for selection, there were 150 responses to those 4 topics in the website. The results from content analysis reflected the 3 categories of nurse images consisted of the positive view for 45.3%, negative view for 40% and both positive and negative views for 14.7%. The positive responses included 1.Good collaborative work with physicians, 2. Giving with passion, 3. Scarify, 4. Professional work, and 5. Secure job. The negative responses were 1. Risky and less restful work, 2. No time for family,3.Verbally aggressive, 4. Non-progress profession and pay for salary and 5. Less opportunity for alternative works. The recommendation includes the future using of online media for enhancing nursing images for advertising nursing profession, distribute academic information, and inform public of nursing practice, which will enhance nursing image among the public. Further study in other social medias in the future is recommended.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ภู่ไพบูลย์ร, เกตุสัมพันธ์ย, ภู่ไพบูลย์ภ. ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บพันทิปดอทคอม. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Aug.14];18(suppl.2):292-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101704
Section
Research Articles