การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัดการวิจัยเชิงคุณภาพ

Authors

  • บุณยดา วงค์พิมล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การดูแลผู้ป่วย, พยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัด, ยาเคมีบำบัด, Nursing care, Chemotherapy nurse, Chemotherapy drug

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัด โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยา ตามแนวคิดปรากฎการณ์วิทยาของ Heidegger โดยผู้ให้ข้อมูล คือพยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัด จำนวน 11 ราย คัดเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นพยาบาลผู้ปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยเคมีบำบัด ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และ 2) ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด 10 วัน และผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 4 เดือน เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการบันทึกเทป การสังเกต และการจดบันทึกในระหว่างการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ van Manen ผลการศึกษาการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัดมี 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1)การดูแลที่ดี ต้องให้ยาเคมีอย่างปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1) ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนให้ยาเคมีบำบัด 1.2) เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดพร้อมช่วยจัดการกับปัญหา 1.3) หากตัวยาฟุ้งกระจาย ต้องรีบไปแก้ไขดำเนินการ และ 1.4) ข้อมูลก่อนกลับบ้าน ต้องให้ซ้ำเน้นย้ำให้ทำได้ และ 2) การพยาบาลแบบองค์รวมต้องใช้ ดูแลไปพร้อมๆกัน ประกอบด้วย 2.1) ช่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย2.2) เป็นกำลังใจ ยามท้อแท้และหมดหวัง และ 2.3) สิ่งใดยังค้างคาใจ พยาบาลช่วยให้สำเร็จได้ด้วยดีจากการศึกษาครั้งนี้ทำจะเห็นได้ว่า การเป็นพยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัดต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและด้านการจัดการกับผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Caring For Patients Of Chemotherapy Nures : A Qualitative Study

The purpose of this study was to describe experiences of being a nurse who administer chemotherapy. Heidegger’s hermeneutic phenomenology was applied as a research methodology. Purposive sampling was used to select 11 nurses who administer chemotherapy as informants. They have been working at chemotherapy ward over 3 years. They also have trained in nursing care for chemotherapy patient program (10 days program) and program of nursing specialty in oncology nursing (4 months course). Data were ethically collected by using in-depth interview, observation and artifacts. Contents were analyzed by using content analysis of van Manen’s method. The findings regarding to this study were consisted of 2 major themes as follows 1) Providing safe administration of chemotherapy including 1.1) informing and instructing patients before chemotherapy administration, 1.2) monitoring chemotherapy reaction closly, 1.3) cleaning-up and containment of chemotherapy spills, and 1.4) informing how to take good care after chemotherapy; and 2) Applying holistic care for chemotherapy patients including 2.1) helping with comfort care, 2.2) providing psychological support, and 2.3) fulfilling the last wish. The research findings showed that nurses who administer chemotherapy required both knowledge and skill for caring the patient who get chemotherapy drug and dealing with side effect and complication of chemotherapy drug effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
วงค์พิมล บ, อ่วมตานี อ. การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัดการวิจัยเชิงคุณภาพ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Jan. 28];18(suppl.2):229-38. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101688