การศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล

Authors

  • อภิฤดี พาผล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ชนิดา รำขวัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • วิจิตรา ปิ่นน้อย โรงพยาบาลสระบุรี

Keywords:

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ความเสี่ยงต่อการหกล้ม, stroke patients, Fall risk

Abstract

ปัญหาการหกล้มพบได้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มหลายอย่างเช่น ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง การทรงตัวและการเดิน การศึกษาเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายจากโรงพยาบาล เก็บข้อมูลที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 114 ราย ใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม Morse Fall Scale ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.2 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับสูง ร้อยละ 31.6 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในระดับต่ำ และร้อยละ 41.2 ไม่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของการหกล้มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

A Study of Fall Risk in Stroke Patients after Hospital Discharge

Falls are common events among stroke patients after hospital discharge. Many risk factor for falls have been identified for stroke patients, such as muscle weakness, balance and deficits. This descriptive research aimed to assess the fall risk in stroke patients after hospital discharge. The samples were 114 patients who: followed up at the out- patient departments, Saraburi Hospital. Data were collected between May 2016 and March, 2017. Purposive sampling was employed. The study instruments consisted of: 1) demographic data 2) Morse Fall Scale The findings showed that the majority of the stroke patients had high risk of falling (27.2%) and low risk of falling no risk of falling (31.6%), no risk of falling (41.2%). The results of this study can be used to provide care for protecting and reducing the risk of falls in stroke patients who were discharged from hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
พาผล อ, รำขวัญ ช, ปิ่นน้อย ว. การศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Jan. 28];18(suppl.2):194-201. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101679