การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

Main Article Content

ศิริพร ศรีสุข
อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์การพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาการตีความตามแนวคิดของ Martin Heidegger ผู้ให้ข้อมูล คือ พยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก จำนวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำข้อมูลที่ได้มาถอดเทปแบบคำต่อคำ ร่วมกับการสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการของ van Manen ผลการศึกษาประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) เรียนรู้งานเป็นผู้ประสานงานทางคลินิก ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1) เรียนการพยาบาลเฉพาะทาง 1.2) ฝึกทักษะการสื่อสารและ 1.3) เรียนรู้งานจากผู้มีประสบการณ์ 2) พัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย 6 ประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1) เป็นผู้นำ การดูแล 2.2) ส่งแผนการดูแลให้ผู้ปฏิบัติ 2.3) ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 2.4) ติดตามอาการหลังจำหน่ายกลับบ้าน 2.5) ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษา และ 2.6) พัฒนาต่อยอดเป็น R2R หรืองานวิจัย

Working As A Clinical Nurse Coordinator In A Private Hospital

The purpose of this study was to describe experiences of clinical nurse coordinators. The Heidegger’s hermeneutic phenomenology was applied as a research methodology. Ten clinical nurse coordinators willingly participated in the study. In-depth interviews with tape-record and field notes were used for data collection and analyzed by using content analysis of van Manen’s method. The findings of this study are consisted of 2 major themes and sub-themes as follows: 1) Learning specialized clinical diseases, including 1.1) Specialized nursing education; 1.2) Communication training; and 1.3) Learning from experienced practitioners; 2) Developing of patient care standards including 2.1) Being the care leader. 2.2) Bringing the care plan to the practitioner. 2.3) Monitoring the implementation of the planned work. 2.4) Following up the symptoms after discharge home. 2.5) Evaluating the results of care and 2.6) Conducting the R2R or research

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศรีสุขศ, อ่วมตานีอ. การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Aug.14];18(suppl.2):149-57. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101660
Section
Research Articles