ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย

Main Article Content

ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส
ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างสุ่มจากพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิใน12 เขตสุขภาพ และเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก และแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชัก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กมีความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และมีความรู้ทางด้านความรู้ทั่วไป ด้านการวินิจฉัยโรค ด้านการรักษาโรค และด้านการพยาบาลอยู่ในระดับน้อยทั้งหมด ทางด้านทัศนคติพบว่าพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักทางด้านลบ และมีทัศนคติทางด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ด้านภาพลักษณ์ทางสังคม ด้านชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์ และด้านการทำงาน/กิจกรรมทางด้านลบทั้งหมด จึงควรมีการเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมทัศนคติทางด้านบวกเกี่ยวกับโรคลมชักให้กับพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชักให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

Knowledge and Attitude towards Epilepsy among Pediatric Nurses in Secondary and Tertiary Hospitals in

The research aimed to study knowledge and attitude towards epilepsy among pediatric nurses in secondary and tertiary hospitals, Thailand. Random sampling was used to select participants drawn from pediatric nurses who worked in secondary and tertiary hospitals in 12 health areas and Bangkok, Thailand. The instruments used to collect data included, the personal information form, the knowledge towards epilepsy questionnaire and the attitude towards epilepsy questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics. The findings of this study revealed that pediatric nurses had a low level of knowledge towards epilepsy including basic knowledge, diagnosis, treatment and nursing. In addition, they had a negative attitude towards epilepsy this could be seen in their behavior and personality, public image, family life and relationship, and activity. The results of the study suggested that knowledge and a positive attitude towards epilepsy in pediatric nurses should be promoted to improve pediatric epilepsy care.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สกุลรุ่งจรัสต, คงศักดิ์ตระกูลช, วิสุทธิพันธ์อ, ชาญสาธิตพรณ. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Jun.7];18(suppl.2):131-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101657
Section
Research Articles