ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

Main Article Content

จุฑาทิพย์ สัจจวิโส
อารีย์วรรณ อ่วมตานี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาการตีความตามแนวคิดของ Heidegger คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 10 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึกเทป ร่วมกับการบันทึกภาคสนาม นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการตีความของ van Manen ผลการศึกษาแบ่งเป็น 5 ประเด็นหลักดังนี้ 1. เหตุผลที่ทำงานเป็นพยาบาลห้องสวนหัวใจประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1) ต้องการวันหยุดที่แน่นอน ได้พักผ่อน ทำกิจกรรมกับครอบครัว และ 1.2) ชอบงานท้าทายความสามารถ มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 2. ปรับตัวกับงาน ด้วยการฝึกฝนและสนใจใฝ่ศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่2.1) เรียนรู้การดูแลคนไข้ สนใจภาวะแทรกซ้อน 2.2) อุปกรณ์ต้องจำได้ แพทย์อาจเรียกใช้ไม่เหมือนกัน และ 2.3) ทำงานกับหัวใจต้องว่องไว รู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลง 3. อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในการทำงาน กับหัตถการห้องสวนหัวใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อยได้แก่ 3.1) เข็มตำ มีดบาด อาจติดเชื้อจากคนไข้ และ 3.2) ทำงานไม่ใส่ใจ เครื่องมืออาจไปทำร้ายผู้ร่วมงาน 4. ทำงานกับรังสีมีผลร้ายต่อร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ 4.1) ปวดหลัง-คอ-ไหล่ จากการใส่เสื้อตะกั่ว 4.2) ดวงตามืดมัวมองไม่เห็นอาจเป็นต้อกระจก 4.3) เม็ดเลือดขาวตกเม็ดเลือดแดงต่ำต้องคอยตรวจซ้ำประจำทุกปี 4.4) มีติ่งเนื้อที่คอ อก หน้า และมีฝ้าขึ้นกระจายและ 4.5) ใจเริ่มกังวล กลัวตนจะเป็นโรคมะเร็ง 5. เครียดกับงาน สวัสดิการและคน จนไม่มีใจให้กับงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 5.1) อัตรากำลังไม่พอเปลี่ยน ให้หมุนเวียนคนทำงาน 5.2) สวัสดิการมีน้อย คนเริ่มถอยเปลี่ยนงานใหม่และ 5.3) มาตรการความปลอดภัย ไม่ส่งเสริมให้ห่างไกลความเสี่ยง

Experiences Of Being Professional Nurses Working At Cardiac Catheterization Room

The purpose of this research was to describe experiences of being a nurse working in a Cardiac Catheterization Room (CCR). Hermeneutic phenomenology of Heidegger was applied as research methodology. Data were collected by using in-depth interviews of 10 professional nurses working at CCR. Van Manen’s method was used to analyze the data. The results of the research of beinga nurse working in CCR show 5 major themes as follows: 1) Reasons for being a nurse working in CCR including i.e. 1.1) working regular hours and having time for self and family; 1.2) challenging joband opportunity to gain new knowledge and skills. 2) Successful work adjustment including i.e. 2.1) acquire relevant knowledge and apply it to patient care; 2.2) remembering all medical equipment frequently used by each cardiologist; 2.3) being sensitive to notice any change of patients’ signs and symptoms.3) Work-related accidents in CCR including i.e. 3.1) exposing discharge or sharpen tools; 3.2) getting injuries from colleagues who perform duties in a careless fashion. 4) Occupational radiation exposure could impact physical and mental health which includes i.e. 4.1) having
neck, shoulder and back pain from lead apron wearing; 4.2) developing cataracts; 4.3) getting neutropenia and anemia; 4.4) developing face and chest tumor and melisma; 4.5) being depressed or fear of malignant tumors.5) Causes of work demotivation including i.e. 5.1) having insufficient number of staff; 5.2) having low wages and welfare; 5.3) lacking appropriate safety policy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สัจจวิโสจ, อ่วมตานีอ. ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 2020Aug.13];18(suppl.2):121-30. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101656
Section
Research Articles