ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

Authors

  • นวลรัตน์ วรจิตติ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน
  • กัญญดา ประจุศิลป คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การคงอยู่ในองค์การ, สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานพยาบาล, Retention of professional nurse, Nurse - practice environment

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถทำนายการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 305 คน จากโรงพยาบาลเอกชนที่มีจำนวนเตียงตั้งแต่ 250 เตียงขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานพยาบาล และแบบสอบถามความตั้งใจที่จะคงอยู่ในองค์การ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา .92 และค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์อีต้า สถิติไค-แสควร์ และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบโลจิสติค ผลการวิจัยพบว่า 1. อายุ ค่าตอบแทน จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ด้านหลักบริหารการพยาบาลที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าแผนก ด้านความเพียงพอของอัตรากำลังและทรัพยากรด้านสัมพันธภาพในฐานะเพื่อนร่วมงานระหว่างพยาบาลกับแพทย์ และด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะอยู่ในองค์การอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ตัวแปรที่สามารถทำนายการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงพยาบาลมีขนาดอิทธิพลเป็น 1.12 เท่า (Odds ratio = 1.117) และด้านความเพียงพอของอัตรากำลังและทรัพยากร มีขนาดอิทธิพลเป็น1.14 เท่า (Odds ratio = 1.137)

Predicting Factors Of Professional Nurses’ Retention In Private Hospitals, Bangkok Metropolis

The purpose of this research were to explore the factors that can predict the retention of professional nurse in private hospitals, Bangkok Metropolis. The sample consisted of 305 professional nurses from 3 private hospitals in Bangkok Metropolis. They were selected by simple random sampling technic. Research instruments were personal factors, nurse - practice environment, and intention to stay in organization questionnaires, content validity was .92, Cronbrach’ s alpha coefficient was .96. Data were analyzed by frequency, percentage, mean standard deviation, Eta Coefficeincy, Chi-square and logistic regression. The research finding were as follows: 1. There was significant relationship between age, income, working hours, the number of working years, nurse- participation in hospital affairs, nursing foundation for quality of care, nurse manager leadership and support of nurse, staffing and resource adequacy, collegial nurse-physicain relations, safety environment, and the retention of professional nurse in private hospitals, Bangkok Metropolis. 2. The factors that can predict the retention of professional nurse in private hospitals, Bangkok Metropolis were nurse - participation in hospital affairs (Odds ratio = 1.117) and staffing and resource adequacy (Odds ratio = 1.137) at p – value < .05

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
วรจิตติ น, ประจุศิลป ก. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Jan. 28];18(suppl.2):112-20. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101654