การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ

Authors

  • น้ำทิพย์ กุณา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อารีย์วรรณ อ่วมตานี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

ความสุขในงาน, พยาบาลวิชาชีพ, Happiness at work, Registered nurses

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุข ในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 345 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบวัดความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่า CVI เท่ากับ .82 และวิเคราะห์ความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .90 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก หมุนแกนด้วยวิธีไดเร็คอ็อบลิมินผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 20 ข้อคำถาม มีค่าน้ำหนักปัจจัยระหว่าง .506-.892 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 66.945 แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 1) ความรักในงานเป็นองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุด คือร้อยละ 40.472 ประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม 2) ความมุ่งมั่นในงาน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.073 ประกอบด้วย 3 ข้อคำถาม 3) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.885 ประกอบด้วย 3 ข้อคำถาม 4) ความพอใจในงาน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.344 ประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม และ 5) ความกระตือรือร้นในงาน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.172 ประกอบด้วย 4 ข้อคำถาม ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยต่อ โดยวิเคราะห์การยืนยันองค์ประกอบที่ได้เพื่อพัฒนาแบบประเมินให้สามารถใช้กับพยาบาลวิชาชีพในระดับอื่นได้

Factor analysis of A Happiness at work Scale for Registered Nurses

The purpose this research was to factor analysis of A Scale Happiness at work for Registered Nurses. Study samples were 345 Registered nurses. The research instrument was Happiness at Work Scale (HWS) examined for the content validity by a panel of expert. The content validity index of the HWS was .82. The reliability with alpha coefficient of this instrument was .90. After data collection, data were analyzed by using the factor analysis with principle component and direct oblimin rotation. Research findings: the work happiness for professional nurses was included 20 items with factor loading .506-.892 and accounted for 66.945 % of total variance, The WHS was consisted of 5 components as follows: 1) Love of the Work (5 items) accounting for 40.472 % of variance, 2) Concentration at work (3 items) accounting for 9.073 % of variance, 3) Inter-personal relationship (3 items) accounting for 6.885 % of variance, 4) Willingness to work (5 items) accounting for 6.344 % of variance, and 5) Work enthusiasm (4 items) accounting for 4.172 % of variance. The finding from this study can be employed for further research. By confirmatory factor analysis, developed and applied A Happiness at Work Scale to other level of Registered nurses.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
กุณา น, อ่วมตานี อ. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Jan. 28];18(suppl.2):103-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101653