ความสำเร็จลดความอ้วนด้วย 3 อ

Authors

  • ปภาสินี แซ่ติ๋ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • นวรัตน์ ไวชมภู คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Keywords:

ความอ้วน, หลักการ 3 อ, Fat, Three main concepts

Abstract

โรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่มีปัญหาสุขภาพ เพราะเป็นสาเหตุในการเกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น เบาหวาน, ความดัน, โรคหัวใจ โรคกระดูก เป็นต้น โรคอ้วนเป็นโรคเกิดจากสาเหตุหลายๆอย่างทำให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ดังนั้นการลดความอ้วนจึงเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิดตามหลัก 3 อ มาสู่การลดความอ้วน หลักการ 3 อ ของกรมอนามัย คือ 1) อ อาหาร หมายถึง อาหารที่ร่างกายของเราต้องได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่และต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม 2) อ อารมณ์ หมายถึงอารมณ์ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของเรา คนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่เครียดก็สามารถควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารได้ และ 3) อ กำลังกาย หมายถึง การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน ซึ่งการนำหลักการ 3 อ มาใช้ในกระบวนการลดน้ำหนักเป็นวิธีการเหมาะสม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และปฏิบัติได้จริง ดังนั้นผู้เขียนจึงได้นำแนวคิดหลักการ 3 อ มาสู่ความสำเร็จลดความอ้วนด้วย 3 อ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลที่มีน้ำหนักตัวเกินให้มีภาวะน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติและเป็นการเพิ่มคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุคคลต่อไป

Success with Three Main Concepts

Obesity is a chronic disease with health problems. Because it causes many diseases such as diabetes, pressure, heart disease, bone disease, etc. Obesity is a disease caused by many causes, the treatment is not working as well as it should. So losing weight is a good way to lose weight. This article aims to introduce 3 main ideas to reduce obesity. The three main principles of the Department of Health are: 1) food refers to the food that our bodies need to receive all five nutrients and must receive the right nutrients. 2) mood refers to emotions which affect the body. our People who control emotions well. Not stressful, it can control self in food consumption, and 3) physical fitness means having moderate physical activity at least 30 minutes every day. The use of 3 principles in the weight loss process is the right approach. Everyone has access and can actually do it. Therefore, the author has adopted the 3 principle of 3 success stories to reduce obesity in order to promote the health of overweight people to normal weight and improve the quality of life of the person.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

1.
แซ่ติ๋ว ป, ไวชมภู น. ความสำเร็จลดความอ้วนด้วย 3 อ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Jan. 28];18(suppl.2):9-16. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101573