ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทย

Authors

  • กัลยาณี โนอินทร์ โรงพยาบาลนาน้อย จ.น่าน

Keywords:

ภาวะน้ำหนักเกิน, โรคอ้วน, วัยเรียนและวัยรุ่นไทย, Overweight, Obesity, Thai School-aged Children and Adolescents

Abstract

ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญเช่นเดียวกับหลายประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกายและจิตใจ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทย มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องแนวโน้มสถานการณ์ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่น เกณฑ์การประเมินภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทย สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่น ภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายและจิตใจ และแนวทางการจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้นำเสนอไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

Overweight and Obesity among Thai School-aged Children and Adolescents

Prevalence of Thai school-aged children and adolescents with overweight and obesity have been increasing and becoming a major public health problem in Thailand, as well as many countries. This results in short- and long-term physiological and psychological impact. The purpose of this article is to inform about overweight and obesity among Thai school-aged children and adolescent, issues which includes; trends, criteria assessments, causes and risk factors, physiological and psychological comorbidities and management guidelines for Thai school-aged children and adolescents that are overweight and obese. This is in order to promote knowledge, understanding for public health personnel, as well as related people who have an interest in adopting this information into work performance.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
โนอินทร์ ก. ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทย. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2023 Jan. 28];18(suppl.2):1-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101572