วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย

Vol. 67 No. 2 (2022): Journal of the Psychiatric Association of Thailand

Published: 2022-06-28

The Development and Item Analysis of the Standardized Achievement Test for Thai Learners for Aiding in Diagnosing Learning Disorder

Janyaporn Jiamjareonkul, Savika Chaiboonyarak, Chaiyun Sakulsriprasert, Kulvadee Thongpibul, Araya Pontanya, Wansiri Panyo, Siree Udomphol, Siwaporn Tuitemwong

180-192

View All Issues