บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ (Honorary Editor)

ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล                  Professor Suwanna Arunpongpaisal, MD, MSc

มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                  Khon Kaen University

 

บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)

รศ.ดร.นพ. ธรรมนาถ เจริญบุญ                    Associate Professor Thammanard Charernboon, MD, MSc, PhD

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           Thammasat University

 

รองบรรณาธิการ Associate Editor

รศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล                   Associate Professor Papan Thaipisuttikul, MD

มหาวิทยาลัยมหิดล                                   Mahidol University

ผศ.ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา                       Assistant Professor Woraphat Ratta-apha, MD, PhD

มหาวิทยาลัยมหิดล                                   Mahidol University

ผศ.ดร.พญ. ติรยา เลิศหัตถศิลป์                Assistant Professor Tiraya Lerthattasilp, MD, PhD

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          Thammasat University

พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง                             Thitiporn Supasitthumrong, MD

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           Chulalongkorn University

 

กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ (Managing Staffs)

น.ส.สิริลักษณ์  ไชยสิทธิ์                             Miss Siriluck  Chaiyasit