About the Journal

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร (Aims and Scope)

          วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นวารสารวิชาการที่สนับสนุนโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมวิทยาการการศึกษาด้านจิตเวชศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          วารสารรับบทความที่เกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ (psychiatry) สุขภาพจิต (mental health) จิตวิทยา (psychology) หรืองานทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ จิตแพทย์ และสหวิชาชีพต่าง ๆ ในวงการสุขภาพจิต

ประเภทของบทความ (Types of Articles)

          วารสารรับพิจารณาบทความดังต่อไปนี้: นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) และบทความปริทัศน์ (review article)

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

          วารสารมีการ peer review ชนิด double blind โดยผู้ประเมินบทความ (reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ประเมินบทความเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาของบทความ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาบทความ เพื่อให้ความเห็นที่ช่วยให้ผู้นิพนธ์ได้พัฒนาการเขียนผลงานอย่างมีคุณภาพ

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Frequency)

          วารสารตีพิมพ์ปีละ 4 ครั้ง ฉบับที่ 1 มีนาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน ฉบับที่ 3 กันยายน และฉบับที่ 4 ธันวาคม

ฐานข้อมูล (Indexing Information)

         วารสารจัดอยู่ใน Thai-Journal Citation Index กลุ่มที่ 1 (Q1) และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) [ข้อมูล ณ. มกราคม พ.ศ. 2563]

จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

วารสารสมาคมยึดหลักตามแนวทางของ Committee on Publication Ethics (COPE) ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 กำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย สำหรับนักวิจัยที่เป็นผู้นิพนธ์ (Authors) ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทนิพนธ์ (Peer-reviewers) และบรรณาธิการ(Editors) ไว้ดังนี้

       จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย สำหรับนักวิจัยที่เป็นผู้นิพนธ์ (Authors)

 1. ผลงานวิจัยเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันที่ทำการศึกษานั้น ต้องระบุรหัสโครงการ และวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
 2. ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลจริงที่ได้จากการศึกษา ต้องไม่มีการปรับแต่ง (falsification)หรือปลอมแปลง (fabrication) สามารถเปิดเผยหรือแสดงการวิเคราะห์ให้เห็นได้เมื่อมีข้อสงสัยจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือบรรณาธิการ
 3. ผู้นิพนธ์ทุกคนที่มีชื่อ ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในบทนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ โดยมีการเปิดเผยการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละในผลงานของแต่ละคน
 4. ผู้นิพนธ์ต้องเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (declare to conflict of interests) ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล (personal) การเงิน(financial) การเมือง (political)การค้า(commercial) การได้รับทุนสนับสนุนจากเอกชนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่นำมาทดลองในงานวิจัย (pharmaceutical funding support) หรือแม้แต่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (academic interests)
 5. บทนิพนธ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือแบ่งการตีพิมพ์มากกว่า 1 บทความโดยไม่มีการอ้างอิงถึงกันทั้งหมด (redundant publication) หรือใช้สมมติฐานเดิม อภิปรายผลหรือสรุปผลแบบเดิม หากผู้นิพนธ์เคยส่งบทคัดย่อไปใช้ในการประชุมวิชาการ (abstract proceeding of meeting) จะต้องเปิดเผยชี้แจงรายละเอียดแก่บรรณาธิการวารสารขณะส่งเอกสารเพื่อขอการตีพิมพ์(submission) กรณีตีพิมพ์บทนิพนธ์ซ้ำแต่ต่างภาษาสามารถกระทำได้แต่ต้องเปิดเผยนิพนธ์ต้นฉบับดั้งเดิมให้บรรณาธิการวารสารขณะส่งเอกสารเพื่อขอการตีพิมพ์(submission) นอกจากนี้ผู้นิพนธ์ต้องเปิดเผยเอกสารอ้างอิงที่ผู้นิพนธ์นำมาใช้ในบทนิพนธ์ด้วย
 6. ห้ามคัดลอกข้อความ ข้อคิดเห็น หรือรูปภาพของผู้นิพนธ์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือไม่อ้างอิงเอกสารนิพนธ์ต้นฉบับ (Plagiarism)
 7. การออกสื่อประเภทอื่น ผู้นิพนธ์พึงควรระวังและรักษาความสมดุลของผลงานวิจัยข้อค้นพบที่ได้ ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ

      จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทนิพนธ์ (Peer-reviewers)

 1. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร (full edited report) ในบทนิพนธ์ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการอย่างรวดเร็ว สร้างสรรค์และเป็นมิตร ตามหลักมาตรฐานทางวิชาการ ปราศจากอคติ โดยส่งความเห็นให้บรรณาธิการเพื่อส่งต่อผู้นิพนธ์ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาบทนิพนธ์มีการปกปิดรายชื่อผู้นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเฉพาะบทความนั้น (double blind assessment)
 2. พึงรักษาความลับ โดยไม่ไปเผยแพร่ว่าเป็นผู้ประเมิน ชื่อบทนิพนธ์ รายละเอียดของบทนิพนธ์ แก่เพื่อนผู้ร่วมงาน  
 3. ไม่คัดลอกหรือเก็บบทนิพนธ์ไว้กับตัวเอง
 4. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ หรือเขียนข้อโต้แย้ง การแปลความหมายใดๆ ลงในบทนิพนธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์
 5. หากมีข้อสงสัยว่าบทนิพนธ์นี้น่าจะมีข้อเบี่ยงเบนด้านจริยธรรมการตีพิมพ์ (misconduct) ให้เขียนติดต่อบรรณาธิการโดยตรงและไม่เผยแพร่ (confidential)
 6. กระบวนการคัดเลือก พิจารณาบทความเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
 7. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน มีการเปิดเผยบน website
 8. ยอมรับการประเมินจากบรรณาธิการเป็นระยะๆ เกี่ยวกับอัตราการยอมรับบทนิพนธ์ และระยะเวลารอการตีพิมพ์เผยแพร่หลังจากวันส่งบทนิพนธ์ ระยะเวลาพิจารณาบทความ

       จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย สำหรับบรรณาธิการ(Editors)

 1. การยอมรับหรือปฎิเสธบทนิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องอยู่บนพื้นฐานความสำคัญ (importance) ความเป็นผู้ริเริ่ม (originality) ความชัดเจน (clarity) ความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (relevance) ความท้าทาย (challenge) กับผลงานวิจัยที่ผ่านมา
 2. การยอมรับผลวิจัยทดลองที่ไม่พบความแตกต่างหรือไม่ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ (negative results of study)
 3. นิพนธ์ต้นฉบับทุกเรื่องต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านก่อนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยปราศจากอคติ (biases)และผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests)
 4. บรรณาธิการต้องรักษาความลับเกี่ยวกับบทนิพนธ์ที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกฉบับ
 5. หากตรวจพบว่าบทนิพนธ์มีความผิดปกติด้านจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ บรรณาธิการต้องรับผิดชอบในการจัดการแก้ไขให้ถูกต้องทันทีกับบทนิพนธ์นั้น
 6. การใช้สื่อสาธารณะทางอื่นๆ วารสารสมาคมมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยบน website psychiatry.or.th และ www.tci-thaijo2.org แต่ไม่มีนโยบายออกสื่อโดยนำบทนิพนธ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกเผยแพร่
 7. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใดๆ
 8. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บกับผู้นิพนธ์นำมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทนิพนธ์และwebsite maintenance fee.

       การจัดการกับบทนิพนธ์ที่ได้ทำผิดจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ (Dealing with misconduct)

 1. มีการตรวจสอบหาหลักฐานยืนยันว่ามีการทำผิดจริง พยายามทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าข้อมูลศึกษาเป็นจริงทั้งที่ไม่เป็นความจริง คัดลอกผลงานคนอื่นโดยไม่มีการอ้างอิง
 2. การลอกลวงอาจเกิดขึ้นโดยเจตนา หรือไม่เจตนาเช่นสะเพร่า ประมาท ละเลย ดังนั้นแนวปฏิบัติที่ดีต้องซื่อสัตย์ เปิดเผยกระบวนการทั้งหมด ต้องตระหนักแนวทางปฏิบัติทุกข้อ
 3. มีการตรวจสอบทั้งผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรณาธิการ และสำนักพิมพ์
 4. การให้คำแนะนำโดยทำหนังสือแจ้งผู้นิพนธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อค้นพบเกี่ยวกับ misconduct แจ้งเตือนไม่ให้กระทำอีก
 5. ปฎิเสธบทนิพนธ์ที่ผิดจริธรรม และจะไม่รับบทนิพนธ์จากบุคคลนั้นเป็นเวลา 1 ปี
 6. หากมีการทำผิดจริยธรรมร้ายแรง บรรณาธิการอาจต้องแจ้งต้นสังกัด(นายจ้าง)ของผู้นิพนธ์หรือแพทยสภา เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีทางกฎหมายหรือทางการปกครองต่อไป
 7. บทนิพนธ์หากได้เผยแพร่ไปแล้ว จะทำการถอดถอนบทนิพนธ์นั้น (formal withdrawal or retraction) จากวารสาร และแจ้งบรรณาธิการวารสารอื่นๆ รวมถึงผู้นิพนธ์อื่นๆ

นโยบายในการเข้าถึง (Open Access Policy)

         วารสารฯ เผยแพร่แบบดิจิทัลในเว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (Article Processing Charge)

         วารสารฯ มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 3,000 บาท/บทความ โดยค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บภายหลังจากบทความได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ แล้ว

ลิขสิทธิ์ (Copyrighted)

         วารสารฯ นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาษา (Language)

         วารสารฯ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้สนับสนุน (Sponsors)

ประวัติ (Journal History)

       วารสารสมาคมจิตแพทย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2496 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เริ่มตีพิมพ์วารสารฯครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2498 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องปีละ 4 ฉบับ บรรณาธิการมีวาระทำงานทุก 2 ปีตามผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย