วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร (Aims and Scope)

          วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นวารสารวิชาการที่สนับสนุนโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมวิทยาการการศึกษาด้านจิตเวชศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          วารสารรับบทความที่เกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ (psychiatry) สุขภาพจิต (mental health) จิตวิทยา (psychology) หรืองานทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ จิตแพทย์ และสหวิชาชีพต่าง ๆ ในวงการสุขภาพจิต

 

ประเภทของบทความ (Types of Articles)

          วารสารรับพิจารณาบทความดังต่อไปนี้: นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) และบทความปริทัศน์ (review article)

 

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

          วารสารมีการ peer review ชนิด double blind โดยผู้ประเมินบทความ (reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ประเมินบทความเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาของบทความ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาบทความ เพื่อให้ความเห็นที่ช่วยให้ผู้นิพนธ์ได้พัฒนาการเขียนผลงานอย่างมีคุณภาพ

 

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Frequency)

          วารสารตีพิมพ์ปีละ 4 ครั้ง ฉบับที่ 1 มีนาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน ฉบับที่ 3 กันยายน และฉบับที่ 4 ธันวาคม

 

ฐานข้อมูล (Indexing Information)

         วารสารจัดอยู่ใน Thai-Journal Citation Index กลุ่มที่ 1 (Q1) และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) [ข้อมูล ณ. กรกฏาคม พ.ศ. 2565]

 

นโยบายในการเข้าถึง (Open Access Policy)

         วารสารฯ เผยแพร่แบบดิจิทัลในเว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก

 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (Article Processing Charge)

         วารสารฯ มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 3,000 บาท/บทความ โดยค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บภายหลังจากบทความได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ แล้ว

 

ลิขสิทธิ์ (Copyrighted)

         วารสารฯ นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

ภาษา (Language)

         วารสารฯ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ผู้สนับสนุน (Sponsors)

 

ประวัติ (Journal History)

       วารสารสมาคมจิตแพทย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2496 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เริ่มตีพิมพ์วารสารฯครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2498 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องปีละ 4 ฉบับ บรรณาธิการมีวาระทำงานทุก 2 ปีตามผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย